Ви є тут

Філософія. Філософські науки

Метафізика суспільного та особистісного буття


Сабадуха, В. О. Метафізика суспільного та особистісного буття : монографія / В. О. Сабадуха. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 647 с.

У монографії досліджено проблему первоначал суспільного та особистісного буття в контексті антрополого-глобальної кризи. В основу монографії покладено принцип духовної ієрархії та ідеї персоналізму. Робота органічно поєднує метафізику, соціальну філософію, філософську антропологію. Сформульовано метафізичну теорію особистості, на основі якої обґрунтовано авторський підхід до розуміння первоначал суспільного буття, філософії історії, філософські положення ідеології персоналізму та роль метафізичних і концептуальних персонажів в умовах кризи знеособленого буття.

Філософія та соціологія


Палагнюк, М. М. Філософія та соціологія : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 175 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з курсу "Філософія та соціологія" для студентів I курсу усіх освітніх програм підготовки Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі і складається з 18 лекцій. До кожної з лекцій подано питання для контролю знань та дискусій, список рекомендованої літератури. Може бути корисним для студентів, аспірантів закладів вищої освіти України та всіх, хто цікавиться філософією та соціологією.

Philosophy


Andrusiv, L. Philosophy : methodical instructions / L. Andrusiv. - Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2019. - 55 p.

Methodical instructions for the course "Philosophy" are developed in accordance with the working program of the discipline "Philosophy" for students of foreign citizens of all forms of education. Methodical presentation of theoretical and practical material will help students to master the history and theory of philosophy, the basic principles of human thinking in questions of cognition and practical knowledge of the world.

Філософія і релігієзнавство


Руско, Н. М. Філософія і релігієзнавство : навчально-методичний комплекс / Н. М. Руско. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 200 с.

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Філософія і релігієзнавство". Містить курс лекцій, практичні завдання та вимоги для заліку і самоконтролю. Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю: 242- Туризм.

Філософія


Шастко, І. М. Філософія : навчально-методичний комплекс / І. М. Шастко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 141 с.

У навчально-методичному комплексі нормативного курсу "Філософія" висвітлено основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем програми; визначення фундаментальних філософських категорій історії філософії, онтології, гносеології, соціальної філософії. Призначено для студентів спеціальностей: 151- автоматизація та компютерно-інтегровані технології та 123- комп'ютерна інженерія.

Філософія


Олексишин, О. О. Філософія : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / О. О. Олексишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 96 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчального курсу "Філософія" для студентів спеціальності 035 - "Філологія". Матеріал допоможе студентам у самостійному вивченні теоретичних та історичних аспектів розвитку філософії.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved