Ви є тут

Наука

Методологія та методика наукових досліджень


Кравець, Я. С. Методологія та методика наукових досліджень : практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 18 с.

Практикум містить навчальний матеріал з дисципліни «Методологія та методика наукових досліджень», а саме такі питання як: наука та наукові дослідження в сучасному світі, організація наукової діяльності в Україні, загальна характеристика процесів наукового дослідження.

Основи наукових досліджень


Бурда, М. Й. Основи наукових досліджень : лабораторний практикум. Ч. 1 / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 50 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» студентами напряму підготовки – Зварювання освітньо-кваліфікаційного рівня 6.050504 – бакалавр. Лабораторний практикум містить лабораторні роботи з визначення зносостійкості, модуля нормальної пружності, вивчення процесу ФАБО

Основи наукових досліджень


Чудик, І. І. Основи наукових досліджень : метод. вказ. для виконання лабораторних робіт / І. І. Чудик, І. В. Воєвідко. - Івано-Франківськ. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 18 с.

Навчально-дослідні лабораторні роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» для спеціальності «Буріння та освоєння нафтових і газових свердловин» виконуються у сьомому семестрі обсягом 36 годин паралельно із засвоєнням теоретичного курсу.

Основи наукових досліджень


Воєвідко, І. В. Основи наукових досліджень : метод. вказ. для виконання практичних робіт / І. В. Воєвідко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017.

Курсова та магістерська роботи є основними кваліфікаційними науковими роботами, що виконуються студентами індивідуально під час їх навчання в університеті. В стандарті підприємства розкривається сутність, послідовність виконання, підготовка до захисту та наукове керівництво курсовою та магістерською роботами, їх рецензування.

Наукові дослідження за темою


Горбійчук, М. І. Наукові дослідження за темою : методичні вказівки для проведення наукових досліджень за темою / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 18 с.

Методичні вказівки для проведення наукових досліджень за темою містять основні засади та рекомендації виконання наукових досліджень, зокрема при написанні магістерської роботи зі спеціальності 8.05010201 «Комп’ютерні системи і мережі». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Наукові дослідження за темою». Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Методологія наукових досліджень


Данилюк, М. О. Методологія наукових досліджень : методичні вказівки / М. О. Данилюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 37 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, рекомендованих студентам для вивчення дисципліни. Перелік тем рефератів. Комплект питань для самопідготовки в процесі вивчення дисципліни та глосарій. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень». Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 8.03050401 «Економіка підприємства»; 8.03050901 «Облік і аудит»; 8.03050801 «Фінанси і кредит»; 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved