Ви є тут

Наука

Основи наукових досліджень


Зоріна, Н. О. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 64 с.

Лекції висвітлюють основні методи організації та виконання екологічних досліджень, історію їх, етапність, починаючи з планування, проведення польових експедиційних робіт, експериментів та моделювання екологічних процесів і завершуючи написанням звітів про науково-дослідні роботи, публікацією матеріалів та впровадження наукових розробок у природоохоронну практику.

Основи наукових досліджень


Зоріна, Н. О. Основи наукових досліджень : практикум / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 16 с.

Практикум розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів денної форми навчання спеціальності - 101-Екологія.

Основи наукових досліджень


Зоріна, Н. О. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної та індивідуальної роботи розроблені відповідно до робочої програми та навчального плану дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів денної форми навчання спеціальності - 101-Екологія.

Методологія наукових досліджень


Білецький, Я. С. Методологія наукових досліджень : конспект лекцій / Я. С. Білецький, А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 105 с.

Конспект лекцій призначено для використання студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 184 - Гірництво. Розглянуто коло проблем, пов'язаних з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності: вибір теми, визначення об'єкта і предмета, методології і методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді рефератів, курсових робіт, дипломних проектів, магістерських робіт, доповідей, статей, монографій тощо. Наведено основні вимоги МОН України до курсових, бакалаврських та магістерських робіт, а також - окремі вимоги до дисертацій та авторефератів.

Науково-дослідна практика


Карпаш, О. М. Науково-дослідна практика : методичні вказівки / О. М. Карпаш, В. С. Цих. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 18 с.

Методичні вказівки містять мету, завдання і зміст науково-дослідної практики, інформацію щодо вибору баз практики, рекомендації щодо організації проведення практики, форм і методів її контролю, збору матеріалів для виконання магістерських робіт та індивідуального завдання, вимоги до звітності та підведення підсумків практики. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" спеціалізації "Технічна діагностика машин та конструкцій" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр і для студентів очної форми навчання.

Індивідуальний науково-дослідний проект


Карпаш, О. М. Індивідуальний науково-дослідний проект : практикум / О. М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 32 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Індивідуальний науково-дослідний проект". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів і призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 141 - "Енергетичний менеджмент". Може бути використаний студентами очної, заочної і дистанційної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved