Ви є тут

Математика

Higher Mathematics (Differention of several variables functions)


Higher Mathematics (Differention of several variables functions) : лекції / Y. I. Savchuk, L. M. Shegda, L. I. Kryshtopa, N. O. Shkolna. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 95 c.

The offered compendium of lectures is considered to help foreign students training professon 6.050304 „Oil and Gas Producing Industry" to learn and stady how to do sums from the course of differential calculation of functions of several variables, to learn to apply the differential calculation to important practical tasks. The theory is given with figures, sums samples.

Вища математика. Інтегральне числення функції однієї змінної


Рис, В. В. Вища математика. Інтегральне числення функції однієї змінної : метод. вказівки / В. В. Рис, Г. В. Григорчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 164 с.

Пропоновані методичні вказівки покликані допомогти студентам ознайомитись із втузівським курсом інтегрального числення функції однієї змінної, навчитися застосовувати інтегральне числення до важливих практичних задач. Виклад матеріалу ілюструється численними прикладами, зразками їх розв’язування. Для закріплення викладеного матеріалу пропонується достатня кількість різнотипних завдань для самостійного розв’язування.

Спецглави математики


Белей, С. М. Спецглави математики : конспект лекцій / С. М. Белей, С. П. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 83 с.

Конспект лекцій містить відомості про основи математичної статистики (закон великих чисел, варіаційні ряди, функції розподілу вибірки), статистичні оцінки параметрів розподілу (методи моментів і правдоподібності, інтервальне оцінювання) та статистичні гіпотези (критерій Колмогорова, критерій Пірсона), які вивчаються студентами при проведенні лекційних занять з дисципліни “Спец.глави математики”. Особлива увага звернута на практичне застосування математичного апарату при обробці даних вимірювань та метрологічних оцінках.

Математичне моделювання в економіці


Чарковський, В. М. Математичне моделювання в економіці : метод. вказівки / В. М. Чарковський, І. М. Хвостіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 84 с.

Методичні вказівки призначені для виконання дипломних робіт з дисципліни «Математичне моделювання в економіці». Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальними планами підготовки фахівців за вказаною спеціальністю. Для використання студентами денної та заочної форм навчання.

Концепції сучасного природознавства


Копей, В. Б. Концепції сучасного природознавства : метод. вказівки / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 37 с.

У методичних вказівках наведено зміст курсу “Концепції сучасного природознавства”, теми семінарських занять, теми рефератів і вимоги до їх змісту і оформлення, тезаурус дисципліни, контрольні питання за змістом курсу, питання до заліку, основну та додаткову літературу. Для студентів спеціальності “Менеджмент організації”.

Вища математика. Диференціальне числення функцій декількох змінних


Лялюк, Д. Ф. Вища математика. Диференціальне числення функцій декількох змінних : конспект лекцій / Д. Ф. Лялюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 50 с.

Розглядаються питання диференціального числення функцій декількох змінних. Виклад матеріалу об’єднаний ідеєю – підвести студентів до математичних понять, виходячи з практики та використання їх для моделювання деяких процесів, що відбуваються в природі. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved