Ви є тут

Геологія

Дипломування здобувача ступеня магістра


Лозинський, О. Є. Дипломування здобувача ступеня магістра : методичні поради. - Мережеве електронне навч. вид. / О. Є. Лозинський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

В роботі висвітлені основні положення дипломування, як складової проведення атестації студентів-випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти, підготовка яких проводиться в університеті. Розглянута поетапна схема організації роботи магістранта над випускною кваліфікаційною роботою та процедура її захисту.

Геологія родовищ корисних копалин


Поплюйко, А. Г. Геологія родовищ корисних копалин : конспект лекцій / А. Г. Поплюйко. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 170 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Геологія родовищ корисних копалин". Призначено для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання.

Прикладна гідрогеологія


Дубей, Н. В. Прикладна гідрогеологія : лабораторний практикум / Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 39 с.

Четвертинна геологія


Жученко, Г. О. Четвертинна геологія : практикум / Г. О. Жученко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 с.

Практикум складено згідно з робочою програмою дисципліни "Четвертинна геологія " для магістрів спеціальності "Інженерна геологія та гідрогеологія" спеціальності 103 - Науки про Землю (ОПП "Інженерна геологія та гідрогеологія"). У практикумі наведено зміст окремих видів практичних занять з дисципліни, надано мету і завдання заняття, основні теоретичні положення роботи, наводяться контрольні запитання до самоконтролю.

Четвертинна геологія


Жученко, Г. О. Четвертинна геологія : конспект лекцій / Г. О. Жученко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 114 с.

У конспекті висвітлені основні положення четвертинної геології, роль ендогенних і екзогенних процесів у накопиченні четвертинних відкладів. Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми дисципліни "Четвертинна геологія ". Призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної та заочної форм навчання.

Четвертинна геологія


Жученко, Г. О. Четвертинна геологія : методичні вказівки для сам. роботи / Г. О. Жученко, М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 38 с.

У методичних вказівках наведено зміст окремих видів занять з дисципліни, рекомендовані джерела отримання інформації, надано методичні поради до вивчення усіх розділів дисципліни, наводяться контрольні запитання до самоконтролю. Призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved