Ви є тут

Геофізична розвідка

Основи геофізики


Штогрин, М. В. Основи геофізики : лабораторний практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 224 с.

Лабораторний практикум з курсу "Основи геофізики" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" містить загальні відомості, в яких дається коротка характеристика геофізичних методів, вимірювальної апаратури та робота з нею. У практикумі описані методика і техніка проведення лабораторних робіт та польових спостережень, способи обробки даних вимірювань.

Сейсморозвідка


Розловська, С. Є. Сейсморозвідка : лабораторний практикум. Ч. 1 / С. Є. Розловська, М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 82 с.

Лабораторний практикум призначений для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" стаціонарної і заочної форми навчання. В ньому містяться лабораторні роботи по вивченню розповсюдження сейсмічних хвиль, розрахунку та побудові ізохрон та годографів різних типів хвиль для різних геологічних моделей, визначення параметрів системи спостереження багатократного перекриття з представленням її на розгорнутому профілі, також роботи по вивченню будови та принципу роботи сейсмоприймача, сейсмічного каналу, цифрових сейсморозвідувальних станції. Результати рішення багатьох задач з даного практикуму будуть використані студентами при написанні курсового проекту та магістерських робіт.

Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ


Федорів, В. В. Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ : конспект лекцій / В. В. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 73 с.

У конспекті лекцій розглянуто методики інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин при контролі за розробкою нафтогазових свердловин. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ" для студентів магістрів спеціальності 103 - "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Теорія пружних хвиль


Гаранін, О. А. Теорія пружних хвиль : лабораторний практикум / О. А. Гаранін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 36 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теорія пружних хвиль". Містить інформацію для виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія пружних хвиль". Стисле представлення теоретичного матеріалу дозволяє студентові закріпити знання, які отримані на лекціях і сформувати чітке уявлення щодо виконання лабораторних робіт. Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 - "Науки про Землю" .

Well logging


Piatkovska, І. О. Well logging = Геофізичні дослідження : laboratory work = лабораторний практикум / І. О. Piatkovska. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. - 43 p.

У лабораторному практикумі наведені основні лабораторні роботи, в яких розглянуто фізичні основи геофізичних методів дослідження розрізів нафтогазових свердовин. Розглянуто геологічні та технічні задачі, які вирішуються під час проведення геофізичних досліджень. Призначений для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" In the laboratory workshop are given basic laboratory works, in which the physical foundations of geophysical methods for investigation cross-sections of oil and gas wells are considered. It designed for the preparation of full-time and part-time bachelor's degrees in specialty 185 - "Oil and gas engineering and technology".

Автоматизовані системи інтерпретації


Федак, І. О. Автоматизовані системи інтерпретації : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 123 c.

Конспект лекцій присвячений питанням способів, методик та технологій формалізації алгоритмів інтерпретації результатів геофізичних досліджень свердловин з метою адаптації до втілення у комп'ютерні програми та їх роботи в автоматизованих системах інтерпретації.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved