Ви є тут

Геохімія

Геохімія навколишнього середовища


Орфанова, М. М. Геохімія навколишнього середовища : конспект лекцій / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 64 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні знання з хімії навколишнього середовища та сучасних методів аналізу об'єктів природного середовища. Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Геохімія навколишнього середовища". Конспект лекцій призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 - "Екологія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Геохімія навколишнього середовища


Орфанова, М. М. Геохімія навколишнього середовища : конспект лекцій / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 79 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні знання з хімії навколишнього середовища та сучасних методів аналізу об’єктів природного середовища. Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни “Геохімія навколишнього середовища”. Конспект лекцій призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Прикладна геохімія нафти і газу


Мончак, Л. С. Прикладна геохімія нафти і газу : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 41 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання.

Основи геохімії


Лопушняк, Я. І. Основи геохімії / Я. І. Лопушняк, Л. В. Пінчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 19 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочою програмою дисципліни «Основи геохімії» для студентів напряму підготовки 6.040103 – «Геологія». Наведено задачі геохімії, зміст теоретичних і практичних занять з дисципліни, надано методичні поради до кожного вивчення кожного розділу дисципліни, розроблено запитання для самоконтролю і домашні завдання для студентів заочної форми навчання, рекомендовані літературні джерела навчальної інформації.

Прикладна геохiмiя нафти i газу


Мончак, Л. С. Прикладна геохiмiя нафти i газу : лабораторний практикум / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. - 2-е вид., доп. та перероб. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 32 с.

Лабораторний практикум призначений для практичного засвоєння і вивчення геохiмiчних закономiрностей змiн нафти i газу в земнiй корi та практичного використання знань з метою використання при веденнi пошуково - розвiдувальних робiт, розробцi нафтогазових родовищ та охоронi надр i довкiлля. Значну увагу придiлено прикладним питанням, тобто, використанню геохiмiчних дослiджень при прогнозуваннi нафтогазоносностi i проведеннi пошуково - розвiдувальних робiт як на сушi, так i на морi, контролю за розробкою родовищ та станом довкiлля.

Основи геохімії


Лопушняк, Я. І. Основи геохімії : конспект лекцій / Я. І. Лопушняк, І. М. Моргулець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 53 с.

Конспект лекцій містить основні положення геохімії, взаємозв’язок її з іншими науками, а також основні дані про будову речовини, необхідні для розуміння геохімічних процесів. Наведено дані про розповсюдження хімічних елементів і їх ізотопів у різноманітних природних системах. Охарактеризовано будову, склад і основні фізичні властивості Землі та космічних тіл. Описано форми знаходження хімічних елементів у природі, хімію верхніх оболонок Землі.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved