Ви є тут

Геологія

Електричні методи розвідки


Штогрин, М. В. Електричні методи розвідки : лабораторний практикум / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 187 с.

Лабораторний практикум з курсу "Електричні методи розвідки" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" містить загальні відомості, в яких дається коротка характеристика електророзвідувальних методів на постійному струмі, вимірювальної апаратури та робота з нею. У практикумі описані методика і техніка проведення лабораторних робіт та польових спостережень, способи обробки даних вимірювань.

Кваліфікаційна магістерська робота


Хомин, В. Р. Кваліфікаційна магістерська робота : методичні рекомендації / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні рекомендації до виконання, оформлення і захисту кваліфікаційної магістерської роботи складені відповідно до навчального плану підготовки магістрів спеціальності 103 - Науки про Землю освітньої програми "Інженерна геологія та гідрогеологія" усіх форм навчання.

Переддипломна практика


Хомин, В. Р. Переддипломна практика : методичні вказівки / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 21 с.

Представлені методичні вказівки розкривають мету та завдання переддипломної практики, наводять елементи її організації і керівництва, описують зміст практики, містять загальні положення щодо звітності за результатами практики, а також правила оформлення та захисту звіту з переддипломної практики. Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 103 - Науки про Землю, ОПП "Інженерна геологія та гідрогеологія".

Прикладна гідрогеологія


Дубей, Н. В. Прикладна гідрогеологія : конспект лекцій / Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

У конспекті лекцій викладено всі теми дисципліни "Прикладна гідрогеологія". Розглянуті важливі гідрогеологічні напрямки даного комплексного курсу: гідрогеохімія, основні закони руху підземних вод, фільтраційно-ємнісні дослідження, гідрогеологічне моделювання. Наводяться ключові запитання для самоконтролю. Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни "Прикладна гідрогеологія". Призначений для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" спеціалізації "Інженерна геологія та гідрогеологія".

Прикладна гідрогеологія


Дубей, Н. В. Прикладна гідрогеологія : методичні вказівки / Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 25 с.

У методичних вказівках наведено зміст дисципліни та рекомендовані джерела одержання інформації, дано методичні поради до вивчення всіх розділів дисципліни, наводяться ключові запитання для самоконтролю та завдання на контрольну роботу. Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни "Прикладна гідрогеологія". Призначені для самостійної роботи магістрів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" спеціалізації "Інженерна геологія та гідрогеологія".

Інженерна геологія


Гоптарьова, Н. В. Інженерна геологія : методичні вказівки для вивчення дисц. / Н. В. Гоптарьова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 29 с.

Методичні вказівки розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved