Ви є тут

Петрологія. Петрографія

Літологія четвертинних відкладів


Горванко, Г. Д. Літологія четвертинних відкладів : конспект лекцій / Г. Д. Горванко, М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 85 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Літологія четвертинних відкладів". У конспекті викладені відомості про процеси осадконакопичення антропогенових відкладів, їх речовинний склад, області та умови формування. Приведена генетична класифікація четвертинних формувань і їх літолого-мінералогічна характеристика. Конспект лекцій призначається для магістрів спеціальності 103 - Науки про Землю (ОПП "Інженерна геологія та гідрогеологія"), а також рекомендується для студентів ЗВО геологічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних, геофізичних спеціальностей.

Літологія четвертинних відкладів


Горванко, Г. Д. Літологія четвертинних відкладів : методичні вказівки / Г. Д. Горванко, М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 25 с.

У методичних вказівках наведено зміст занять з дисципліни, рекомендовані літературні джерела навчальної інформації, надані методичні поради щодо вивчення кожного розділу дисципліни, розроблені запитання для самоконтролю та домашні контрольні завдання для студентів заочної форми навчання.

Літологія четвертинних відкладів


Горванко, Г. Д. Літологія четвертинних відкладів : лабораторний практикум / Г. Д. Горванко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 104 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Літологія четвертинних відкладів". У практикумі викладена літолого-мінералогічна характеристика основних генетичних типів антропогенових відкладів та методика їх визначення.

Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів


Гаранін, О. А. Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів : лабораторний практикум / О. А. Гаранін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 56 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів". Містить інформацію для виконання лабораторних робіт з курсу "Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів". Стисле представлення теоретичного матеріалу дозволяє студентові закріпити знання, які отримані на лекціях і сформувати чітке уявлення щодо виконання лабораторних робіт.

Петрографія


Горванко, Г. Д. Петрографія : метод. вказ. / Г. Д. Горванко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 29 c.

Методичні вказівки складені згідно з робочою програмою дисципліни "Петрографія" для студентів напряму підготовки 103 - Науки про Землю . У методичних вказівках наведені зміст теоретичних і лабораторних занять з дисципліни, рекомендовані літературні джерела навчальної інформації, надано методичні поради до вивчення кожного розділу дисципліни, розроблено запитання для самоконтролю і домашні контрольні завдання для студентів заочної форми навчання.

Фізичні властивості гірських порід

Фізичні властивості гірських порід : лаб. практикум / Ю. Ф. Ткаченко, М. В. Штогрин, С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 137 с.

Лабораторний практикум з курсу “Фізичні властивості гірських порід” містить загальні відомості про фізичні властивості гірських порід, методику і техніку проведення лабораторних робіт, способи обробки даних вимірювань, завдання та контрольні запитання. Практикум призначений для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.040103 “Геологія”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved