Ви є тут

Туризм

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт


Коробейникова, Я. С. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт / Я. С. Коробейникова, О. В. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Методичні вказівки містять організаційні аспекти, загальні вимоги та порядок виконання магістерських робіт, особливості оформлення та захисту магістерських робіт зі спеціальності 242 - «Туризм». Розроблені відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки магістра з туризму. Призначені для підготовки магістерських робіт за спеціальністю 242- «Туризм». Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання бакалаврських робіт


Коробейникова, Я. С. Методичні вказівки до виконання бакалаврських робіт / Я. С. Коробейникова, О. В. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 51 с.

Методичні вказівки містять організаційні аспекти, загальні вимоги та порядок виконання бакалаврських робіт, особливості оформлення та захисту бакалаврських робіт зі спеціальності «Туризм». Розроблені відповідно до змісту та вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з туризму. Призначені для підготовки випускних кваліфікаційних робіт освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю 242 - «Туризм». Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Проектування і дизайн готельних комплексів


Долгопола, Г. Є. Проектування і дизайн готельних комплексів : навч. посіб. / Г. Є. Долгопола, Я. С. Коробейникова, Г. П. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 302 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Проектування і дизайн готельних комплексів". Висвітлено архітектурні особливості закладів розміщення в історичному контексті, основи технології гостинності в готельному господарстві, архітектурно-планувальну організацію рекреаційних просторів, основи проектування будівель та споруд в готельному господарстві, детально подано особливості планувальної організації внутрішнього простору готелів, викладено основні аспекти дизайнерських вирішень готелів та застосування програмного забезпечення з метою проектування закладів розміщення.

Комп'ютерна графіка у туризмі


Корнута, В. А. Комп'ютерна графіка у туризмі : методичні вказівки для вивчення дисципліни / В. А. Корнута. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 65 с.

Методичні рекомендації для вивчення дисципліни складені відповідно до робочої програми з дисципліни «Комп’ютерна графіка у туризмі» і призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальності 242 – Туризм.

Екотуризм


Павлюк, Л. І. Екотуризм : практикум / Л. І. Павлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 27 с.

Практикум призначений для виконання практичних робіт з дисципліни «Екотуризм» для студентів очної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальності 242 – «Туризм».

International Tourism in Sustainable Development


Arkhypova, L. International Tourism in Sustainable Development : methodical instructions for independent work / L. Arkhypova. - Ivanj-Frankivsk : IFNTUOG, 2018. - 45 p.

Методичні вказівки висвітлюють теоретичні питання внеску міжнародного туризму в сталий розвиток, дослідження важливості розвитку туристичної індустрії та її впливу на світову економіку англійською мовою. Призначені для самостійної роботи магістрів, що навчаються за освітньо-професійною програмою з «Туризму» за спеціальністю 242 „Туризм” для поглибленого опанування дисциплінами «Міжнародний туризм», «Наукова іноземна мова діяльності». Для використання студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved