Ви є тут

Філософія. Філософські науки

Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним


Гречаний, О. Ф. Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним : монографія / О. Ф. Гречаний, В. О. Сабадуха. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. - 211 с.

У монографії досліджено проблему здібностей в контексті пріоритету духовного над матеріальним. В основу покладено ідею чотирьох рівнів розвитку людських здібностей. Робота має міждисциплінарний характер, у ній органічно поєднано дослідження з методології, філософії, психології, педагогіки, нейрофізіології та сформульовано умови розвитку здібностей людини. Обґрунтовано філософсько-методологічні, психологічні й педагогічні основи нової школи. Книгу призначено для вчених-гуманітаріїв, керівників вищої школи, професорсько-викладацького складу, учителів, аспірантів, магістрантів, студентів, а також усіх, хто бажає самостійно формувати методологічну культуру мислення й розвивати власні здібності до особистісного рівня.

Філософія


Олексишин, О. О. Філософія : методичні вказівки для практичних занять / О. О. Олексишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 62 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни складено відповідно до робочої програми з нормативного курсу «Філософія» для студентів напряму підготовки 6.040103 – «Геологія». Матеріал допоможе студентам у вивченні теоретичних та історичних аспектів розвитку філософії.

Філософія


Кудлач, В. І. Філософія : методичні вказівки / В. І. Кудлач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 48 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми з курсу «Філософія» для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050301, 6.050304 – нафтогазова справа. До кожної з дев’яти тем подано мету, ключові поняття, методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття та самостійної роботи, питання для самоконтролю, основну та додаткову літературу, перелік питань для контрольних робіт та тестових завдань.

Філософія


Скальська, Д. М. Філософія : метод. вказівки / Д. М. Скальська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 65 с. -

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Філософія» спрямовані на ефективну організацію роботи аспірантів і здобувачів наукового ступеня з підготовки до кандидатського іспиту. Структуру складають вступ і 4 розділи, які містять: тематичний план з курсу «Філософія», вимоги до виконання та орієнтовну тематику наукових рефератів, перелік іспитових питань, тести для самоконтролю знань, навчально-методичну літературу.

Філософія


Пішак, О. В. Філософія : конспект лекцій / О. В. Пішак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 177 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з курсу «Філософія» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» і складається з 18 тем (обсягом 36 год. лекцій). До кожної з тем подано питання для самоконтролю знань, рекомендовану основну і додаткову літературу.

Філософія


Палагнюк, М. М. Філософія : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 252 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з нормативного навчального курсу «Філософія» для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» і складається з 18 лекцій. До кожної з лекцій подано питання для контролю знань та дискусій, список рекомендованої літератури. Курс лекцій може бути корисним для студентів, аспірантів вищих навчальних закладів України та всіх, хто цікавиться філософією.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved