Ви є тут

Термодинаміка

Розрахунок газового циклу теплових двигунів і установок


Кошлак, Г. В. Розрахунок газового циклу теплових двигунів і установок : метод. вказівки для курсової роботи / Г. В. Кошлак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 36 с.

Методичні вказівки для курсової роботи з дисципліни «Термодинаміка та теплопередача». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 184 «Гірництво».

Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки


Козак, Л. Ю. Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки : лабораторна робота №1 / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 18 с.

Лабораторна робота з дисципліни "Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки" містять необхідний матеріал для вивчення основних методів та приладів для вимірювання. В лабораторних роботах описано класифікацію, принцип роботи приладів для вимірювання температури, тиску і витрати рідких і газоподібних речовин, метрологічні характеристики приладів, методи обробки результатів вимірювання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа".

Технічна термодинаміка


Негрич, В. В. Технічна термодинаміка : метод. вказ. для сам. роботи / В. В. Негрич, Я. М. Дем'янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 83 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни “Технічна термодинаміка". У методичних вказівках для самостійної роботи знайшли відображення методичні рекомендації до вивчення теми, питання для самоконтролю, рекомендована література, задачі для самостійного розв’язання. Призначено для самостійного вивчення дисципліни для студентів очної форми навчання за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія".

Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки


Дем'янчук, Я. М. Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки : метод. вказ. для сам. роботи / Я. М. Дем'янчук, В. В. Негрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 83 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни “ Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки". У методичних вказівках для самостійної роботи знайшли відображення методичні рекомендації до вивчення теми, питання для самоконтролю, рекомендована література, задачі для самостійного розв’язання.

Термодинаміка і теплові процеси при зварюванні


Василик, А. В. Термодинаміка і теплові процеси при зварюванні : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 13 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних, практичних та лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» очної та заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Термодинаміка і теплові процеси зварювання


Негрич, B. В. Термодинаміка і теплові процеси зварювання : конспект лекцій / B. В. Негрич, Л. І. Гаєва, Я. М. Дем’янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 64 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми дисципліни «Термодинаміка і теплові процеси зварювання" та чинного навчального плану підготовки фахівців за напрямом 6.050504 “Зварювання”. В конспекті лекцій знайшли відображення основи термодинаміки, фізичної хімії і теорії теплообміну, які відіграють важливу роль в процесах зварювання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved