Ви є тут

Технічна термодинаміка

Негрич, В. В. Технічна термодинаміка : метод. вказ. для сам. роботи / В. В. Негрич, Я. М. Дем'янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 83 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни “Технічна термодинаміка". У методичних вказівках для самостійної роботи знайшли відображення методичні рекомендації до вивчення теми, питання для самоконтролю, рекомендована література, задачі для самостійного розв’язання. Призначено для самостійного вивчення дисципліни для студентів очної форми навчання за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved