Ви є тут

Освіта

Вища освіта і Болонський процес


Галущак, М. О. Вища освіта і Болонський процес : конспект лекцій / М. О. Галущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 157 с.

Конспект лекцій охоплює широке коло питань, пов'язаних із проблемами інтеграції вищої освіти України в єдиний європейський та освітній простір, розкриттям сучасних принципів побудови, характерних тенденцій розвитку та завдань систем вищої освіти України та зарубіжних країн.

Педагогіка вищої школи


Хабайлюк, В. В. Педагогіка вищої школи : метод .вказівки / В. В. Хабайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 60 с.

Методичні вказівки «Педагогіка вищої школи» розроблено відповідно до робочої програми з даного курсу для студентів спеціальності 8.08010101 «Геодезія». Містять методичні рекомендації до лекційних занять та організації самостійної роботи студентів магістратури.

Медіапедагогіка


Янишин, О. К. Медіапедагогіка : навчальний посібник / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 147 с.

Навчальний посібник “Медіапедагогіка” розроблений згідно з робочою програмою дисципліни “Практикум з педагогіки” на основі сучасних медіаосвітніх матеріалів. Містить виклад теоретичного матеріалу, завдання і питання для самостійної та індивідуальної роботи. Сприяє формуванню критичного мислення і медіаграмотності, готує до використання медіаосвітніх технологій у професійній діяльності. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Використання кінодокументів у навчальному процесі

Лащук, М. С. Використання кінодокументів у навчальному процесі : метод. вказівки / М. С. Лащук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 45 с.

Методичні вказівки охоплюють основні етапи роботи з кінофільмом. Це, в першу чергу, поетапні блоки завдань дослідження окремих кінофрагментів фільмів, на прикладі фільму „Erin Brockowich”. Структура проведення таких типових занять у ВНЗ містить вступне слово викладача, короткий тематичний словник, різні завдання для контролю розуміння кінофрагмента та творчі завдання для домашнього виконання. Методичні вказівки включають в себе також англійський словник типової побутової лексики американців.

Комплексна діагностико-діяльнісна методика контролю якості навчання студентів

Комплексна діагностико-діяльнісна методика контролю якості навчання студентів / В. В. Сушанко, Т. А. Алексєєнко, Є. В. Нємкова [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, ЧНУ, 2004. - 57 с.

Методика розроблена на основі результатів спільних досліджень, проведених в ЧНУ та ІФНТУНГ. Може бути використана для контролю і діагностики якості та результатів навчання студентів з наступним прийняттям більш обґрунтованого управлінського рішення з оптимізації педагогічної системи ВНЗ, спеціальності, вивчення групи дисциплін чи окремої дисципліни.

Пcихологія і педагогіка

Джура, О. Д. Пcихологія і педагогіка : метод. вказівки / О. Д. Джура. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 206 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчального курсу «Психологія і педагогіка», рекомендовані студентам першого курсу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», усіх форм навчання. Структура вказівок містить програму навчальної дисципліни, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки щодо самостійного вивчення тем, тестові завдання для самоконтролю, індивідуальні завдання творчого характеру, психологічні тести та методики, словники категорій і понять психології та педагогіки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved