Ви є тут

Освіта

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : методичні вказівки для підготовки до практичних занять і виконання сам. роботи / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 55 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми курсу "Педагогіка" та навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Англійська філологія та переклад" на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : конспект лекцій / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 111 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу "Педагогіка" та навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Англійська філологія та переклад" на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : конспект лекцій / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 113 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу “Педагогіка” та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу за тематикою лекційного курсу. Призначений для організації роботи студентів, які можуть скористатися посібником під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : метод. вказ. для самостійної роботи / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 70 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка» укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Методичні вказівки містять опис змісту самостійної та індивідуальної роботи студента з навчальної дисципліни, розподіл годин самостійної та індивідуальної роботи за змістовими модулями, список тем для написання рефератів, тестові завдання для підготовки до поточного та модульного контролю. Подано перелік рекомендованої літератури.

Педагогіка


Янишин, О. К. Педагогіка : метод. вказ. для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Методичні вказівки для навчальної дисципліни «Педагогіка» укладені відповідно до робочої програми та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 «Філологія» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Методичні вказівки містять опис структури та програми навчальної дисципліни, мету вивчення і засвоєння змістових модулів, зміст і плани практичних занять, пояснення системи контролю за навчальними досягненнями студентів, рекомендації щодо підготовки до іспиту. Подано перелік рекомендованої літератури. Призначені для організації роботи студента.

Педагогічна (асистентська) практика


Зоріна, Н. О. Педагогічна (асистентська) практика : методичні рекомендації / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 24 с.

Педагогічна (асистентська) практика здійснюється з урахуванням обов'язкового мінімуму змісту програми професійної підготовки викладача вищих навчальних закладів. У методичних рекомендаціях висвітлені огранізаційно-навчальні заходи під час проходження практики. Розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальностей 101 – "Екологія» всіх форм навчання"

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved