Ви є тут

Наука

Основи технічної творчості


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості : метод. вказівки / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора, І. Г. Барило. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 36 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни складено відповідно до робочої програми курсу "Основи технічної творчості і науково-дослідної роботи студентів" та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 6.05.03.04 – Нафтогазова справа спеціальності "Обладнання нафтових і газових промислів". Методичні вказівки містять рекомендовані до вивчення теми, їх зміст, перелік умінь, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни, а також контрольні роботи, перелік питань для контролю та атестації знань з дисципліни і перелік рекомендованих до опрацювання літературних джерел.

Основи технічної творчості


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості : лаб. практикум. Ч.3. / Л. І. Романишин, Ю. І. Парайко, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 97 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів з базовою вищою освітою за напрямком 0902 - Інженерна механіка, спеціальності "Обладнання нафтових і газових промислів". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання для виконання лабораторних робіт, у курсовому і дипломному проектуванні та самостійній роботі.

Основи наукових досліджень


Основи наукових досліджень : навчально-методичний комплекс / Дербіньова Л.В., укл. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 8 с.

“Основи наукових досліджень” – розкрити сутність, роль, функції науки й наукових досліджень у суспільному житті, їх взаємозв’язок із практикою. Чільне місце посідає розгляд методології і методів наукових досліджень, їх застосування в економічних науках. Актуальними є практичні рекомендації щодо логіки наукових досліджень, змісту наукової діяльності й самостійної роботи з навчальною, науковою, методичною літературою, підготовки курсових робіт.

Основи технічної творчості


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості : конспект лекцій / Л. І. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 175 с.

Розглянуті актуальні питання активізації технічної творчості, викладені найбільш поширені прийоми і методи переборювання психологічної інерції та подолання технічних і фізичних суперечностей при вирішенні винахідницьких задач. Дані основні поняття, єдині для різних евристичних методів інженерної творчості (функція технічного об’єкта, функціональна структура, фізичний принцип дії, технічне рішення, критерії розвитку технічних систем та інші).

Основи технічної творчості


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості : лабораторний практикум. Ч.2 / Л. І. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 27 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів з базовою вищою освітою за напрямком 0902 - Інженерна механіка, спеціальності "Обладнання нафтових і газових промислів". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи.

Основи наукової творчості


Чорний, М. І. Основи наукової творчості : конспект лекцій / М. І. Чорний, О. М. Трубенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 77 с.

Конспект лекцій призначений для висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень студентами університету. Знання методології, теорії, технології, методів та організації науково-дослідницької діяльності є базою для студентів, магістрів та аспірантів для написання дипломних, магістерських та кандидатських робіт (дисертацій).

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved