Ви є тут

Мовознавство

Прикладна лінгвістика та інформатика


Стахмич Ю. С., Мельник В. Д. Прикладна лінгвістика та інформатика : лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 96 с.

Лабораторний практикум розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Прикладна лінгвістика та інформатика». Практикум містить лабораторні роботи, які мають за мету закласти у студентів основи ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки, ознайомити їх з основами роботи в операційний системі Windows, стандартними програмами з обробки текстової інформації, системами он-лайн перекладу та електронними словниками, а також з різноманітними видами інформаційного пошуку.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : конспект лекцій / І. І. Судук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 62 с.

Конспект лекцій охоплює основи фонетики, морфології, елементи синтаксису латинської мови. Подані таблиці відмінкових закінчень іменників та особових закінчень дієслів. Містить рекомендації щодо перекладу тих чи інших граматичних форм, відмінних від українських. Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для студентів напряму підготовки 6.020303 “Філологія”.

Вступ до мовознавства


Венгринюк, М. І. Вступ до мовознавства : методичні вказівки для виконання самостійної роботи / М. І. Венгринюк, О. В. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 31 с.

Методичні вказівки укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Вступ до мовознавства”. У методичних вказівках подано перелік питань для самостійної роботи, методичні рекомендації щодо їх опрацювання, рекомендовану літературу до кожної з тем, а також тести і вправи. Призначено для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки «Філологія».

Теорія перекладу


Стахмич, Ю. С. Теорія перекладу : конспект лекцій / Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 158 с.

Конспект лекцій розроблено на основі робочої програми курсу “Теорія перекладу”. Узагальнює теоретичні здобутки у галузі перекладу. Містить виклад теоретичного матеріалу, питання для самоконтролю та перелік рекомендованих джерел. Конспект лекцій забезпечує системний виклад теоретичного матеріалу з питань стилістичних, жанрових та прагматичних проблем перекладу, особливостей перекладацької діяльності та організації перекладацької справи. Може використовуватися студентами під час підготовки до практичних занять, для виконання самостійної та індивідуальної роботи. Курс лекцій призначений для підготовки спеціалістів за спеціальністю “Переклад” та магістрів за спеціальністю “Філологія” (спеціалізація “Переклад (англійська мова)”).

Вступ до мовознавства


Венгринюк, М. І. Вступ до мовознавства : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. В. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 70 с.

Конспект лекцій укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Вступ до мовознавства”. Мета видання – ознайомити студентів з основами теорії мови, системою лінгвістичних понять і термінів, основними методами дослідження мови. Конспект лекцій містить перелік основних тем курсу, плани та літературу до лекцій, тести для самоперевірки. Призначено для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки «Філологія».

Вступ до спеціальності та ОНД

Мучка, М. З. Вступ до спеціальності та ОНД : конспект лекцій / М. З. Мучка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 117 с.

Конспект лекцій має професійно орієнтований характер. Призначений підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 «Філологія». Розглянуто основні теоретичні поняття перекладознавства, які дозволять узагальнити висновки зі спостережень над окремими випадками перекладу, будуть слугувати теоретичною основою для перекладацької практики. Узагальнено вимоги до науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі, подаються рекомендації з методології написання творчих робіт студентів, курсової, дипломної (магістерської) робіт. Сформовано понятійний апарат науковця початківця, передбачено контрольні запитання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved