Ви є тут

Фізика

Загальна фізика


Матеїк, Г. Д. Загальна фізика : конспект лекцій / Г. Д. Матеїк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 232 с.

Конспект лекцій створений як база для самостійної роботи студентів при вивченні найбільш важливих питань курсу загальної фізики: фізика суцільного середовища; коливний і хвильовий процеси; основи геометричної та хвильової оптики. Особлива увага звернена на практичне використання фізичних явищ та процесів. Виклад матеріалу максимально конкретний, з врахуванням найновіших досягнень фізики, а також ще не розв’язаних проблем. Матеріал лекцій добре ілюстрований, підібрано контрольні запитання, наведено приклади розв’язання характерних задач.

Вимірювання фізико-хімічних параметрів на границях розділу фаз


Кісіль, І. С. Вимірювання фізико-хімічних параметрів на границях розділу фаз : лабораторний практикум / І. С. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 25 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочою програмою дисципліни “Вимірювання фізико-хімічних параметрів на границях розділу фаз” і призначений для студентів спеціалізації “Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції” спеціальності “Прилади та системи неруйнівного контролю” очної форми навчання.

Фізика


Павлюк, Л. Р. Фізика : конспект лекцій / Л. Р. Павлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 180 с.

У конспекті лекцій викладено основні питання з електрики, магнетизму та фізики атомів і твердого тіла. Значну увагу приділено висвітленню зв'язку фізики як науки з технічними дисциплінами, що вивчають студенти спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю".

Математичне моделювання фізичних процесів. Курсова робота


Витвицька, Л. А. Математичне моделювання фізичних процесів. Курсова робота : метод. вказівки / Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 36 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) і конкретизовані для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" з метою надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсових робіт з дисципліни "Математичне моделювання фізичних процесів". У вказівках приведений перелік вимог щодо змісту і оформлення курсової роботи. Особлива увага надається конкретизації розроблення спеціалізованих розділів курсової роботи, наведені приклади моделювання та опису фізичних прооцесів.

Дослідження властивостей твердих тіл з використанням комп'ютерного моделювання


Лучицький, Р. М. Дослідження властивостей твердих тіл з використанням комп'ютерного моделювання : лабораторний практикум / Р. М. Лучицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 49 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Фізика твердого тіла” з використанням елементів комп’ютерного моделювання фізичних явищ та процесів. Розроблений у відповідності з робочою програмою спецкурсу. Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Молекулярна фізика


Молекулярна фізика : лабораторний практикум / В. В. Омельяненко, В. І. Пустогов, З. В. Петрук, А. В. Калугін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 32 с.

Даний лабораторний практикум написаний згідно з програмою курсу фізики для студентів всіх спеціальностей і містить методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з розділу „Молекулярна фізика”. До кожної роботи додається виклад теорії та вказана методика і послідовність виконання роботи. Значна увага приділяється практичному застосуванню відповідних фізичних явищ. Методичний посібник може бути використаний студентами всіх спеціальностей.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved