Ви є тут

Екологія

Конспект лекцій з курсу "Оцінка впливів на навколишнє середовище ( ОВНС )"


Адаменко, Я. О. Конспект лекцій з курсу "Оцінка впливів на навколишнє середовище ( ОВНС )" / Я. О. Адаменко, Л. М. Консевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 48 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності 7.070801 – екологія та охорона навколишнього середовища. Конспект лекцій містить конспективні положення по вивченню дисципліни “Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)” і призначений для самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни денної і заочної форм навчання.

Конспект лекцій з курсу "Моніторинг навколишнього середовища"


Коробейникова, Я. С. Конспект лекцій з курсу "Моніторинг навколишнього середовища" / Я. С. Коробейникова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 80 с.

Конспект лекцій з курсу “Моніторинг навколишнього середовища” для підготовки студентів з спеціальності 6.070800 — екологія та охорона навколишнього середовища.

Екологічна геофізика


Адаменко, О. М. Екологічна геофізика : підручник. Ч. 1 / О. М. Адаменко, Г. Й. Квятковський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. - 254 с.

В підручнику розглянута природа полів та методи їх вивчення для вирішення екологічних задач, обгрунтований новий підхід до комплексного аналізу геофізсфери, що об’єднує гравітаційне, магнітне, електричне, електромагнітне, радіаційне, сейсмічне, теплове, геопатогенне, інформаційне та інші поля, які оточують нас і впливають на природні, господарські і суспільні процеси.

Ландшафтна екологія


Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : лабораторний практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності ”Екологія та охорона навколишнього середовища”. Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять із вивчення дисципліни “Ландшафтна екологія” і призначений для студентів напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Практикум може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved