Ви є тут

Екологія

Екологічна геофізика


Кузьменко, Е. Д. Екологічна геофізика : методичні вказівки / Е. Д. Кузьменко, М. В. Штогрин, О. М. Карпенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 59 с.

Методичні вказівки з курсу «Екологічна геофізика» для студентів-бакалаврів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» призначені для виконання лабораторних робіт. В них викладено характеристики геофізичних методів, способи обробки даних та представлення одержаних результатів. В кінці кожної лабораторної роботи є контрольні запитання для перевірки знань по даній роботі.

Ландшафтно-екологічна навчальна практика


Приходько, М. М. Ландшафтно-екологічна навчальна практика : метод. вказівки / М. М. Приходько, Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 103 с.

У методичних вказівках для проведення навчальної ландшафтно-екологічної практики викладено обгрунтування необхідності ландшафтно-екологічної оцінки території для розробки стратегії невиснажливого природокористування, етапи, методологія і методика досліджень та оформлення матеріалів. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни „Екологічне картування та комп’ютерна картографія”.

Екологія


Потравич, Л. Д. Екологія : конспект лекцій. / Л. Д. Потравич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 79 с.

Конспект лекцій містить методичні вказівки для проведення лекційних занять з дисциплін «Екологія» та «Основи екології». Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом для підготовки фахівців за спеціальностями економічного спрямування, таких як: «Економіка підприємства», «Облік та аудит», «Фінанси», «Менеджмент організацій».

Соціальна екологія


Смоленський, І. М. Соціальна екологія : практикум / І. М. Смоленський, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 37 с.

Практикум з соціальної екології призначений для проведення та виконання практичних робіт з дисципліни, містить два модулі, які присвячені загальнотеоретичним основам соціальної екології та еколого-економічним проблемам природокористування. Запропонована розрахункова робота з оцінки екологічних збитків за забруднення навколишнього природного середовища (за викиди в атмосферне повітря стаціонарними і пересувними джерелами, скиди у водне середовище забруднюючих речовин та розміщення відходів виробництва).

Основи екології


Стельмахович, Г. Д. Основи екології : практикум / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 23 с.

Практикум містить для проведення методичні вказівки розроблені на кафедрі екології відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики документознавців - менеджерів інформаційних систем. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності документознавства та інформаційної діяльності.

Основи загальної екології


Стельмахович, Г. Д. Основи загальної екології : лабораторний практикум / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 21 с.

Методичні вказівки розроблені на кафедрі екології відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики інженера-еколога. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності екологія та охорона навколишнього середовища.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved