Ви є тут

Екологія

Ландшафтна екологія


Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : конспект лекцій / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 108 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності ”Екологія та охорона навколишнього середовища”. Містить конспективні положення з вивчення дисципліни “Ландшафтна екологія” і призначений для студентів напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Радіоекологія


Степанюк, В. П. Радіоекологія : навч. посіб. / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 160 с.

У посібнику викладено короткі теоретичні відомості про радіоактивність, радіоекологічні проблеми, методичні вказівки, розроблено комплекс задач для практичних занять та приклади їх виконання, наведено питання для самоперевірки, літературні джерела для кожного розділу, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Усе це допоможе студентам практично опанувати програму навчальної дисципліни.

Стратегія сталого розвитку


Потравич, Л. Д. Стратегія сталого розвитку : практикум / Л. Д. Потравич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 85 с.

Практикум для студентів - магістрів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовище, раціональне природокористування».

Регіональна економіка (екологія), основи екології


Потравич, Л. Д. Регіональна економіка (екологія), основи екології : тестові завдання / Л. Д. Потравич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 53 с.

Тестові завдання з дисциплін „Регіональна економіка (екологія)” та „Основи екології ” Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом для підготовки фахівців за спеціальностями економічного спрямування, таких як: «Економіка підприємства», «Облік та аудит», «Фінанси», «Менеджмент організацій».

Вимоги до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт


Зоріна, Н. О. Вимоги до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт : метод. вказівки / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 29 c.

Методичні вказівки розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики інженера-еколога, призначеної для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності екологія та охорона навколишнього середовища.

Екологічна геофізика


Кузьменко, Е. Д. Екологічна геофізика : практикум / Е. Д. Кузьменко, М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 59 с.

Практикум з курсу “Екологічна геофізика та радіоекологія” (блок “Екологічна геофізика”) для студентів, що навчаються за напрямом підготовки “Екологія” (освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”), призначений для забезпечення виконання лабораторних робіт. Викладено характеристики геофізичних методів, способи обробки даних та представлення одержаних результатів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved