Ви є тут

Засоби масової інформації

Бурківська, Л. Ю. Засоби масової інформації : навч.-метод. комплекс / Л. Ю. Бурківська, Х. М. Вінтонів, В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 92 с.

Навчально-методичний комплекс розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Засоби масової інформації». Комплекс складається з короткого конспекту лекцій, методичних вказівок до практичних занять, завдань для самостійної роботи, переліку питань для контролю та атестації знань, контрольних робіт для заочної форми навчання, словника журналістських термінів. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved