Ви є тут

Геодезія

Інженерна геодезія


Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч. 4 / К. О. Бурак, В. М. Ковтун, В. П. Михайлишин, М. Я. Гринішак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 79 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу "Інженерна геодезія" спеціальності "Геодезія". Містить основні теоретичні відомості, вказівки, щодо порядку виконання робіт і складання звітної документації. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання.

Супутникова геодезія та сферична астрономія (розділ сферична астрономія)


Пилип'юк, Р. Г. Супутникова геодезія та сферична астрономія (розділ сферична астрономія) : лабораторний практикум / Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 69 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 193 - Геодезія та землеустрій. Містить методичні рекомендації до трьох розділів сферичної астрономії: добовий видимий рух небесних тіл, системи виміру часу та визначення координат небесних тіл. До кожної теми лабораторної роботи встановлено мету роботи, подано основні теоретичні відомості за матеріалами роботи, сформульовано завдання та описано алгоритм розв'язання роботи. Після кожної теми подано перелік питань та прикладів, відповівши на які студент зможе здійснювати самоконтроль засвоєння відповідного матеріалу.

Геодезія. Нівелювання, знімальні роботи


Кухтар, Д. В. Геодезія. Нівелювання, знімальні роботи : конспект лекцій / Д. В. Кухтар, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 79 с.

Конспект містить лекційний матеріал з дисципліни "Геодезія". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 193 - геодезія та землеустрій. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Грошова оцінка землі і нерухомості


Перович, Л. Л. Грошова оцінка землі і нерухомості : конспект лекцій / Л. Л. Перович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 141 с.

В конспекті лекцій подані теоретичні відомості з порядку проведення грошової оцінки землі та нерухомості в Україні, визначено умови та механізми її проведення . Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" очної та заочної (дистанційної) форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Магістерська робота


Приходько, М. М. Магістерська робота : методичні вказівки / М. М. Приходько, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 27 с. -

Методичні вказівки стосуються питань, пов'язаних з виконанням магістерської роботи та включають рекомендовану тематику робіт, їх зміст та структуру, порядок видачі та затвердження завдання, оформлення, захист, а також вимоги щодо оформлення. Методичні вказівки призначені для виконання магістерських робіт студентами очної та заочної форм навчання ОКР "магістр" спеціальності 193 - "Геодезія та землеустрій" за освітньо-професійною програмою "Землеустрій та кадастр"

Інженерна геодезія: Геодезичний супровід зведення висотних будівель


Баран, П. І. Інженерна геодезія: Геодезичний супровід зведення висотних будівель : методичні вказівки для виконання курсового проекту / П. І. Баран. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 42 с.

Методичні вказівки містять рекомендації до виконання курсового проекту, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Інженерна геодезія». Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій“. Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved