Ви є тут

Геодезія

Основи геодезії


Кравець, Я. С. Основи геодезії : методичні вказівки для самостійної роботи / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 9 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів.

Інженерні вишукування


Кравець, О. Я. Інженерні вишукування : метод. вказ. для самостійної роботи / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій». Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Геодезія


Кравець, Я. С. Геодезія : конспект лекцій / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 46 с.

Конспект лекцій містить навчальний матеріал з дисципліни «Геодезія», а саме - теоретичні основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань. В конспекті наведено відомості з теорії ймовірностей та математичної статистики, теорії похибок вимірювань та методу найменших квадратів.

Землевпорядне проектування


Ільків, Є. Ю. Землевпорядне проектування : методичні вказівки для самостійної роботи / Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 14 с.

Методичні вказівки розроблені для самостійної роботи магістрів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій очної і заочної форм навчання. Вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни, навчального плану спеціальності та освітньо-професійної програми.

Геодезичне приладознавство. Збірник запитань і задач. Оптичні теодоліти та електронні тахеометри


Кухтар, Д. В. Геодезичне приладознавство. Збірник запитань і задач. Оптичні теодоліти та електронні тахеометри / Д. В. Кухтар, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 37 с.

Збірник містить запитання і задачі про будову, повірки та дослідження теодолітів типу Т30, Т5, Т2 і електронних тахеометрів. Може бути використаний для підготовки фахівців напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» очної та заочної форм навчання.

Геодезичне приладознавство. Збірник запитань і задач. Оптичні та цифрові нівеліри


Кухтар, Д. В. Геодезичне приладознавство. Збірник запитань і задач. Оптичні та цифрові нівеліри. / Д. В. Кухтар, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 34 с.

Збірник містить запитання і задачі про будову, повірки та дослідження оптичних і цифрових нівелірів, а також нівелірних рейок. Може бути використаний для підготовки фахівців напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved