Ви є тут

Геодезія

Геодезія


Бурак, К. О. Геодезія : метод. вказівки з організації самостійної роботи / К. О. Бурак, Н. Г. Федоришин, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 73 с.

Методичні вказівки будуть сприяти студентам у засвоєнні дисципліни «Геодезія», нададуть можливість здійснювати самоконтроль вивчення окремих тем, допоможуть у виконанні розрахунково-графічних робіт.

Розробка проекту спостережень за осіданням фундаментів будівель і споруд на промисловому об'єкті


Бурак, К. О. Розробка проекту спостережень за осіданням фундаментів будівель і споруд на промисловому об'єкті : курсове проектування / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 82 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу "Інженерна геодезія" спеціальності "Геодезія". Містять відомості для організації роботи над курсовим проектом "Розробка проекту спостережень за осіданням фундаментів будівель і споруд на промисловому об'єкті".

Основи топографії


Феношин, М. І. Основи топографії : лабораторний практикум / М. І. Феношин, Н. Г. Федоришин, Г. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 44 c.

Лабораторний практикум складений за програмою курсу «Основи топографії» для студентів спеціальностей «Геологія нафти і газу», «Геофізика», затвердженою кафедрою інженерної геодезії. Методичні вказівки будуть сприяти студентам зазначеної спеціальності в засвоєнні дисципліни «основи топографії», дадуть можливість здійснювати самоконтроль вивчення окремих тем, допоможуть у виконанні розрахунково-графічних робіт.

Дипломне проектування


Дипломне проектування : методичні вказівки / К. О. Бурак, Р. Г. Пилип'юк, Г. Г. Мельниченко, Р. Р. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 30 с.

Містить методичні рекомендації, які допоможуть студентам в роботі над дипломними та магістерськими роботами. Наведено мету і завдання дипломного проектування. Подано рекомендації щодо підбору матеріалів і методики написання окремих розділів роботи, вказано вимоги стандарту щодо змісту та оформлення. Наведено організацію дипломного та магістерського проектування, порядок захисту роботи.

Геодезія і топографія


Мельниченко, Г. Г. Геодезія і топографія : курсова робота / Г. Г. Мельниченко, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 43 с.

Містить мету і завдання, структуру, зміст і організацію виконання курсової роботи, методичні рекомендації до виконання окремих розділів курсової роботи, вимоги до викладу тексту, оформлення пояснювальної записки та графічних додатків, а також порядок захисту курсової роботи.

Геодезія


Лісевич, М. П. Геодезія : конспект лекцій. Ч. 2 : Планові геодезичні мережі / М. П. Лісевич, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 131с.

Конспект містить лекційний матеріал з дисципліни «Геодезія». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved