Ви є тут

Бібліотечна, бібліографічна і науково-інформаційна діяльність

Інформаційно-аналітична діяльнісь


Григораш, С. М. Інформаційно-аналітична діяльнісь : метод. вказівки / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 37 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання дисципліни, програму курсу та рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи. Також у вказівках запропоновано перелік тем та зразки оформлення кожного структурного елемента курсової роботи, подано зразки практичної частини, що є інформаційним продуктом для науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. У методичних вказівках подано перелік основних та рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення дисципліни та написання наукової роботи.

Організація та управління діяльністю інформаційних установ


Григораш, С. М. Організація та управління діяльністю інформаційних установ : конспект лекцій / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 234 с.

У конспекті лекцій послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання управління та організації діяльності інформаційних установ. Розглянуто поняття, тенденції розвитку інформаційного ринку та місце на ньому інформаційних установ різного типу. Особлива увага зосереджена на інформаційних продуктах і послугах, подано також правові аспекти інформаційної діяльності в Україні.

Науково-технічна інформація


Мельник, В. Д. Науково-технічна інформація : конспект лекцій / В. Д. Мельник, М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 75 с.

Обсяг і зміст матеріалу, що увійшов до конспекту лекцій, відповідає вимогам робочої програми з дисципліни “Науково-технічна інформація”. Конспект лекцій містить вступ, основний текст та контрольні запитання для перевірки засвоєння лекційного матеріалу студентами. Запропоновано перелік основної та додаткової літератури, що є необхідною для вивчення та опанування навчальної дисципліни “Науково-технічна інформація”.

Інформаційнно - аналітична діяльність


Григораш, С. М. Інформаційнно - аналітична діяльність : конспект лекцій / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 154 с.

Обсяг і зміст матеріалу, що увійшов до конспекту лекцій, відповідають вимогам робочої програми з дисципліни "Інформаційнно - аналітична діяльність". Конспект лекцій містять мету і завдання дисципліни, програму курсу. У кінці конспекту лекцій подано перелік рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня 6.020105 – бакалавр.

Документально-інформаційні комунікації


Демчина, Л. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. / Л. І. Демчина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 121 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні положення відносно комунікацій в суспільстві, умови виникнення комунікативної діяльності, процеси становлення, функціонування та розвиток системи документально-інформаційної комунікації та організацію її діяльності. Посібник відповідає чинній навчальній програмі й призначений насамперед для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», але може бути корисним для всіх студентів вищих навчальних закладів освіти, викладачів, фахівців сфери соціальних комунікацій.

Аналітико-синтетична переробка інформації


Демчина, Л. І. Аналітико-синтетична переробка інформації : практикум / Л. І. Демчина, Б. П. П'ятничко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 46 с.

Даний практикум призначений для надання студентам поглиблених знань і вироблення основних навичок щодо згортання документної інформації з метою створення вторинних документів та інформаційно-пошукових систем через складання бібліографічних описів документів, їхньої предметизації, систематизації, анотування та реферування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved