Ви є тут

Психологія

Психологія


Хабайлюк, В. В. Психологія : конспект лекцій / В. В. Хабайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 108 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з курсу «Психологія» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», складається з 9 лекцій і переліку рекомендованої літератури. До кожної з тем подано питання контролю знань.

Організаційна поведінка


Василишина, Н. Є. Організаційна поведінка : курсова робота для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" / Н. Є. Василишина, М. В. Берлоус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з організаційної поведінки. Складені відповідно до робочої програми дисципліни «Організаційна поведінка». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом: 6.030601 - «Менеджмент».

Психологія


Кравченко, В. Ю. Психологія : метод. вказівки для вивч. дис. / В. Ю. Кравченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 37 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Психологія». Містять пояснювальну записку, структуру навчального курсу «Психологія», список рекомендованої літератури, додатки. Призначено для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.040103 – «Геологія».

Психологія управління


Кравченко, В. Ю. Психологія управління : метод. вказівки / В. Ю. Кравченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 50 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Психологія управління». Містять вступ, структуру навчального курсу, зміст дисципліни, список рекомендованої літератури, додатки. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 8.05030403 – Обладнання нафтових і газових промислів.

Психологія

Гуменюк, Н. Я. Психологія : метод. вказівки / Н. Я. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 72 с.

Завданням методичних рекомендацій, є довести студентам, що без ґрунтовних соціально – психологічних знань і практичних вмінь неможливо продуктивно будувати соціальні та між особистісні стосунки, сприймати та оцінювати інших людей, регулювати власну поведінку, здійснювати обмін думками, інформацією, впливати одне на одного.

Конспект лекцій з навчального курсу "Основи психології та педагогіки"

Криштопа, С. Й. Конспект лекцій з навчального курсу "Основи психології та педагогіки" / С. Й. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 82 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Основи психології та педагогіки” підготовлений автором на основі досвіду викладання відповідного нормативного курсу, введеного до навчальних планів вищих учбових закладів Міністерства освіти і науки України. В конспекті лекцій з “Основ психології та педагогіки” особлива увага приділена проблемам, які ще недостатньо висвітлені у науково-методичній літературі: проблема психології особистості, моделей та етапів спілкування, умов ефективного спілкування, умов ефективного спілкування, психології малих груп тощо.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved