Ви є тут

Хімія

Хімія з основами біогеохімії


Манюк, О. Р. Хімія з основами біогеохімії : конспект лекцій / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 53 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності ”Екологія та охорона навколишнього середовища”. Містить конспективні положення з вивчення дисципліни “Хімія з основами біогеохімії” і призначений для студентів напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Загальна хімія


Калин, Т. І. Загальна хімія : конспект лекцій для студентів напряму підготовки "Зварювання" / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 391 с.

Конспект лекцій складений відповідно до програми курсу „Хімія“ для студентів напряму підготовки 6.050504 „Зварювання“. В конспекті лекцій послідовно викладено матеріал з курсу загальної хімії, який включає розділи: „Основні поняття і закони хімії“, „Будова атома та періодичний закон“, „Основні класи неорганічних сполук“, „Окисно-відновні реакції“, „Хімічна кінетика“, „Загальні властивості металів“, „Основи хімічної термодинаміки“, „Дисперсні системи“.

Загальна хімія


Мельник, О. Д. Загальна хімія : лабораторний практикум / О. Д. Мельник, Л. Я. Побережний, М. С. Полутренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 88 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до типової програми з курсу загальної хімії для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – "Нафтогазова справа". До кожної лабораторної роботи подається завдання на самостійну роботу та зразок картки контролю знань. Наприкінці розділів та модулів наведено відповідні тестові завдання. До лабораторних робіт, крім того, подано короткі теоретичні відомості. У електронному додатку зібрано шаблони звітів до лабораторних робіт.

Загальна хімія


Полутренко, М. С. Загальна хімія : конспект лекцій / М. С. Полутренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 181 с.

Конспект лекцій складений у відповідності з програмою курсу «Хімія» напряму «Нафтогазова справа» для студентів спеціальностей «Видобування нафти і газу» та «Буріння». В конспекті лекцій послідовно викладено матеріал з основних понять і законів хімії, будові атома і періодичному закону. Розглянуто основні класи неорганічних сполук, окисно-відновні реакції, хімічну кінетику гомогенних і гетерогенних реакцій, електрохімічні процеси, корозію металів та захист від неї.

Загальна хімія


Загальна хімія : лабораторний практикум / П. Д. Романко, Г. А. Романко, О. Д. Мельник [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 203 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до типової програми з курсу хімії для студентів інженерних (нехімічних) спеціальностей вузів. У практикумі до кожної лабораторної роботи даються завдання на самостійну роботу, перелік рекомендованих джерел, зразки контролю знань, хід виконання роботи, тестові завдання трьох рівнів складності. Зазначені правильні відповіді на них сприятимуть творчому усвідомленню студентами матеріалу та формування в них відповідної цілісної системи знань.

Хімія


Хімія : навч. посіб. / Г. А. Романко, П. Д. Романко, О. Д. Мельник, Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 328 с.

Посібник складений у відповідності з навчальним планом та програмою для студентів вищих навчальних закладів. Завдання і тести (трьох рівнів складності), приклади розв’язків та відповіді на них, узагальнюючі схеми і таблиці сприятимуть творчому усвідомленню матеріалу та формування відповідної системи хімічних знань.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved