Ви є тут

Хімія

Загальна хімія


Мельник, О. Д. Загальна хімія : конспект лекцій. ч. 2 / О. Д. Мельник. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 241 с.

Конспект лекцій складений відповідно до програми курсу “Загальна хімія“, прочитаного студентам ІФНТУНГ. У конспекті лекцій викладено розділи фізичної та колоїдної хімії, як база хімічних знань необхідних для спеціалістів технічного напряму. Розглянуто розділи “Термодинаміка”, “Дисперсні системи”, зосереджена увага на розділі “Поверхневі явища”.

Загальна хімія


Мельник, О. Д. Загальна хімія : конспект лекцій. ч. 1 / О. Д. Мельник. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 252 с.

Конспект лекцій складений відповідно до програми курсу "Загальна хімія", прочитаного студентам ІФНТУНГ. У конспекті лекцій викладено основні поняття та закони хімії подано закономірності перебігу хімічних реакцій, розглянуто будову атомів і молекул, описано електрохімічні процеси, зосереджена увага на властивостях металів. Викладена класифікація і міжнародна номенклатура неорганічних сполук.

Хімія


Романко, П. Д. Хімія : навч. посіб. / П. Д. Романко, Т. І. Калин, Г. А. Романко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 316 с.

На сучасному рівні викладені теоретичні основи хімії: атомно-молекулярна теорія, періодичний закон Д.І. Мендєлеєва, будова атома, класи неорганічних сполук, хімічний зв’язок, кінетика хімічних реакцій, властивості розчинів, природа окисно-відновних процесів та їх застосування. Розглянуті основи електрохімічних процесів.

Хімія. Алгоритм вивчення


Романко, Г. А. Хімія. Алгоритм вивчення : навч. посіб. / Г. А. Романко, П. Д. Романко, Л. І. Челядин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 185 с.

В навчальному посібнику стисло в наочній формі за допомогою таблиць, схем та малюнків в україно- та англомовному варіанті викладено основний теоретичний матеріал, дані визначення термінів, розкрито суть хімічних процесів. В навчальний посібник вміщений лабораторний практикум, запропонована методика організації самостійної роботи та самоконтролю знань.

Хімія з основами біогеохімії


Манюк, О. Р. Хімія з основами біогеохімії : метод. вказівки для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 21 с.

У методичних вказівках наведено план-програму дисципліни „Хімія з основами біогеохімії” та рекомендації з вивчення окремих тем. Запитання для самоперевірки знань, а також перелік контрольних завдань для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Хімія з основами біогеохімії


Манюк, О. Р. Хімія з основами біогеохімії : лабораторний практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочим навчальним планом спеціальності ”Екологія та охорона навколишнього середовища”. Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять із вивчення дисципліни “Хімія з основами біогеохімії” і призначений для студентів напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Практикум може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved