Ви є тут

Органічна хімія

Органічна хімія


Полутренко, М. С. Органічна хімія : лаб. практикум / М. С. Полутренко, Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 101 с.

Даний лабораторний практикум складений відповідно до робочої програми з органічної хімії для студентів першого курсу навчання напрямів підготовки 6.050304 – „Нафтогазова справа“ та 6.050301 – „Гірництво“.

Органічна хімія


Полутренко, М. С. Органічна хімія : мультимедійний курс лекцій / М. С. Полутренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 294 с.

В мультимедійному курсі лекцій представлено презентації з основних 9 тем курсу „Органічна хімія“: „Алкани. Циклоалкани“, „Алкени. Алкадієни“, „Алкіни. Арени“, „Галогенопохідні вуглеводнів. Спирти“, „Кисневмісні органічні сполуки (альдегіди, кетони, карбонові кислоти)“, „Нітрогеновмісні органічні сполуки (нітросполуки, аміни)“, „Високомолекулярні сполуки (ВМС)“, „Хімічні реагенти в бурових розчинах“, „Природні джерела вуглеводнів“, які висвітлено на 294 слайдах.

Органічна хімія


Полутренко, М. С. Органічна хімія : конспект лекцій / М. С. Полутренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 317 с.

У конспекті лекцій в логічній послідовності викладено матеріал з курсу органічної хімії, який охоплює 9 тем. До кожної лекції подано контрольні питання та зразок картки контролю знань, оцінювання яких дасть змогу студентам перевірити рівень засвоєння ними навчального матеріалу, а також підготуватися до вхідного контролю перевірки знань.

Органічна хімія (приклади, завдання, тести)


Полутренко, М. С. Органічна хімія (приклади, завдання, тести) : навч. посіб. / М. С. Полутренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 346 с.

Навчальний посібник містить приклади і розв’язки, завдання для самостійної роботи, тести з 16 тем, в яких висвітлюються основні питання курсу органічної хімії.

Органічна хімія


Романко, Г. А. Органічна хімія : навч. посіб. / Г. А. Романко, М. С. Полутренко, Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 186 с.

Навчальний посібник містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Органічна хімія”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальностями „Буріння”, „Видобування нафти і газу”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Органічна хімія


Полутренко, М. С. Органічна хімія : навч. посіб. / М. С. Полутренко, Г. А. Романко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 350 с.

У навчальному посібнику висвітлено найважливіші теоретичні положення органічної хімії, розглянуто основні класи органічних сполук, їх номенклатуру, яка відповідає вимогам IUPAС, ізомерію. Приведено найпоширеніші промислові та лабораторні методи одержання основних класів органічних сполук, їх фізичні та хімічні властивості. Викладено теоретичні основи будови і реакційна здатність органічних сполук.

IFNTUNG 2014. All rights reserved