slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Рисунок, живопис, скульптура. Рисунок черепа людини

Осколіп, О. В. Рисунок, живопис, скульптура. Рисунок черепа людини : метод. вказівки / О. В. Осколіп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 28 с.

У методичних вказівках містяться теоретичні матеріали будови, пропорцій та варіанти рисунків і начерків черепа людини, знання даного матеріалу дозволить студентам освоїти та практично закріпити основні прийоми перспективи, лінійно-конструктивного та світлотіньового методу побудови анатомічно-конструктивної схеми пластичної форми черепа. Допоможуть правильно побудувати голову людини в дуже складних ракурсах, дозволять мислити образно, логічно, розвиваючи об’ємно-просторову увагу і конструктивне мислення.

Художня освіта Галичини

Волинська, О. С. Художня освіта Галичини : навч. посіб. / О. С. Волинська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 236 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.06.0102 – «Архітектура». У навчальному посібнику на основі ґрунтовного вивчення історичної художньо-педагогічної спадщини минулого висвітлюються питання розвитку художньої освіти в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Важливе місце відведено аналізові змісту, форм, методів, методик і принципів організації загальної та професійної художньої освіти в Галичині і педагогічній праці митців досліджуваного періоду. Висвітлено роль «геометричних», «вільноручних», «перспективних», «фахових» рисунків та інших художніх дисциплін у загальній і професійній художній освіті молоді краю.

Основи об'ємно-просторової композиції: об'ємна форма

Поліщук, Л. К. Основи об'ємно-просторової композиції: об'ємна форма : курс. проектування / Л. К. Поліщук, І. О. Родіна, О. Р. Новицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 18 с.

Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Містить теоретичні основи побудови об’ємної форми, рекомендації гармонійного об’єднання елементів в цілісну об’ємну структуру. Сформульовано послідовні взаємопов’язані етапи виконання проекту. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.060102 «Архітектура».

Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України

Федунків, З. Б. Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України : навч. посіб. Ч. 1 : Пам'ятки оборонної архітектури / З. Б. Федунків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 74 c.

Навчальний посібник для курсу «Архітетурно-містобудівна спадщина Західної України» розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Містить теоретичні основи предмету, знайомить з термінологією, джерелами і науковими методами дослідження об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини Західної України. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю – 7.06010201 – «Архітектура будівель і споруд».

Еволюція житла

Скрипин, Т. В. Еволюція житла : навч. посіб. / Т. В. Скрипин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 310 с.

Навчальний посібник «Еволюція житла» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.06010201 «Архітектура будівель і споруд», а також для студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю. Може бути корисний для фахівців у галузі архітектури, викладачів та широкого кола читачів, які цікавляться історією розвитку житла.

Історія садово-паркової архітектури

Веркалець, І. М. Історія садово-паркової архітектури : конспект лекцій / І. М. Веркалець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 60 с.

Конспект лекцій для курсу «Історія садово-паркової архітектури». Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Архітектура будівель і споруд». Призначений для використання студентами денної форми навчання, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved