Ви є тут

Глосарій

Комп'ютерні системи передачі даних


Шавранський, М. В. Комп'ютерні системи передачі даних : метод. вказівки до виконання практичних занять / М. В. Шавранський, Є. П. Майкович, Г. Г. Зварич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерні системи передачі даних". Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05020201 - "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Контрольні роботи з німецької мови


Сокол, Г. Р. Контрольні роботи з німецької мови : методичні вказівки / Г. Р. Сокол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 63 с.

Методичні вказівки "Контрольні роботи з німецької мови" призначені для студентів всіх спеціальностей закладів вищої освіти, які вивчають німецьку мову як іноземну, чи другу іноземну. Мета методичних вказівок - систематизувати лексичний та граматичний матеріал та навчити студентів активно використовувати базову лексику в усному мовленні та письмовому висловлюванні.

Контроль проникаючими випромінюваннями


Боднар, Р. Т. Контроль проникаючими випромінюваннями : методичні вказівки для виконання курсових проектів / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 74 с.

Методичні вказівки, складені згідно з програмою курсу "Контроль проникаючими випромінюваннями і речовинами" для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Призначено для самостійної роботи при виконанні курсових проектів з вказаної дисципліни студентів стаціонарної і заочної форм навчання.

Кваліфікаційна магістерська робота


Хомин, В. Р. Кваліфікаційна магістерська робота : методичні рекомендації / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні рекомендації до виконання, оформлення і захисту кваліфікаційної магістерської роботи складені відповідно до навчального плану підготовки магістрів спеціальності 103 - Науки про Землю освітньої програми "Інженерна геологія та гідрогеологія" усіх форм навчання.

Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих


Касіянчук, Д. В. Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих : методичні вказівки / Д. В. Касіянчук, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Методичні вказівки призначені для організації лабораторних робіт студентів з дисципліни "Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих". Призначений для підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 103 - "Науки про Землю".

Комп'ютерне моделювання


Кропивницька, В. Б. Комп'ютерне моделювання : методичні вказівки до сам. роботи студ. / В. Б. Кропивницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні контрольної роботи з дисципліни "Комп'ютерне моделювання" містять основні засади та рекомендації щодо виконання контрольної роботи студентами спеціальності "Комп'ютерна інженерія". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерне моделювання". Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної та дистанційної форм навчання.

Конструювання бурового і нафтогазопромислового


Костриба, І. В. Конструювання бурового і нафтогазопромислового : курсове проектування / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни "Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання" розроблені у відповідності з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 185 "Нафтогазова інженерія та технології" ОПП "Обладнання нафтових і газових промислів". Може бути використаний студентами денної та заочно-дистанційної форм навчання.

Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання


Костриба, І. В. Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання : практикум / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 78 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання та приладів ". Розроблений у відповідності з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 185 "Нафтогазова інженерія та технології" ОПП "Обладнання нафтових і газових промислів". Може бути використаний студентами денної та заочно-дистанційної форм навчання.

Концепції управління


Кузьмин, В. М. Концепції управління : конспект лекцій / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 211 с.

Конспект лекцій містить концептуальні основи менеджменту організацій з виокремленням окремих питань процесного, системного та ситуаційного підходу в управлінні організаціями. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Економіка", а також рекомендується студентам, аспірантам, спеціалістам і менеджерам для яких актуальні питання управління організаціями.

Комп'ютерна обробка екологічної інформації


Качала, Т. Б. Комп'ютерна обробка екологічної інформації : конспект лекцій / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни "Комп'ютерна обробка екологічної інформації" для студентів спеціальностей "101-Екологія", "183-технології захисту навколишнього середовища". Охоплює розділи, що характеризують обробку екологічних даних за допомогою програмного забезпечення. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форми навчання.

Математичні задачі електроенергетики


Курляк, П. О. Математичні задачі електроенергетики : практикум / П. О. Курляк, Я. В. Бацала, Л. М. Шиндак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 83 с.

Методичні вказівки для практичних занять розроблені відповідно з навчальним планом для студентів спеціальності “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. Практикум з навчальної дисципліни “Математичні задачі електроенергетики” складені відповідно до робочої програми дисципліни згідно з навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Викладені в практикумі методи розв'язання задач застосовуються у всіх спеціальних курсах спеціальності, а також, у різних виробничих ситуаціях.

Електрообладнання сонячних електростанцій


Бацала, Я. В. Електрообладнання сонячних електростанцій : метод. вказ. для сам. роботи / Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 40 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електрообладнання сонячних електростанцій” складені відповідно до робочої програми дисципліни згідно з навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Методичні вказівки мають за мету допомогти студентам самостійно вивчити теоретичний матеріал, який передбачений робочою програмою, але не розглядається на аудиторних заняттях, а також самостійно підготуватися до виконання практичних занять. Для самоконтролю знань студентів до кожного розділу подаються питання для самоперевірки та вказівки на літературне джерело з наведеного списку літератури. Також у методичних вказівках подаються питання до модульного контролю.

Основи проектування механоскладальних дільниць і цехів


Основи проектування механоскладальних дільниць і цехів : навч. посіб. / Л. О. Борущак, В. Г. Панчук, Л. Я. Роп'як, Л. Д. Пітулей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 194 с.

Розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Механоскладальні дільниці і цехи". Навчальний посібник містить теоретичні положення з проектування механоскладального виробництва. Описано режими роботи і організаційні форми машинобудівного виробництва. Розроблено методику розрахунку кількості обладнання в цеху, наведено класифікацію будівель а також методику проектування механоскладальних і ремонтних цехів. Описано цехову транспортну систему, обладнання для усунення і перероблення стружки. Описано методики розрахунку кількості енергоносіїв і води, наведено основні техніко-економічні показники механічного цеху. Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців спеціальності 131 прикладна механіка.

Прикладна гідрогеологія


Дубей, Н. В. Прикладна гідрогеологія : конспект лекцій / Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

У конспекті лекцій викладено всі теми дисципліни "Прикладна гідрогеологія". Розглянуті важливі гідрогеологічні напрямки даного комплексного курсу: гідрогеохімія, основні закони руху підземних вод, фільтраційно-ємнісні дослідження, гідрогеологічне моделювання. Наводяться ключові запитання для самоконтролю. Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни "Прикладна гідрогеологія". Призначений для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" спеціалізації "Інженерна геологія та гідрогеологія".

Прикладна гідрогеологія


Дубей, Н. В. Прикладна гідрогеологія : методичні вказівки / Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 25 с.

У методичних вказівках наведено зміст дисципліни та рекомендовані джерела одержання інформації, дано методичні поради до вивчення всіх розділів дисципліни, наводяться ключові запитання для самоконтролю та завдання на контрольну роботу. Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою дисципліни "Прикладна гідрогеологія". Призначені для самостійної роботи магістрів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" спеціалізації "Інженерна геологія та гідрогеологія".

Методи оптимізації процесів і конструкцій


Присяжнюк, П. М. Методи оптимізації процесів і конструкцій : лабораторний практикум / П. М. Присяжнюк, Д. Л. Луцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 43 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Методи оптимізації прцесів і конструкцій" студентами спеціальності - 131 Прикладна механіка, освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр. Лабораторний практикум містить лабораторні роботи з визначення аналітичних залежностей, які пов'язують фактори, що визначають взаємозв'язок між величинами які впливають на властивості матеріалів або експлуатаційні характеристики технічних об'єктів.

Ремонт трубопроводів і конструкцій


Матвієнків, О. М. Ремонт трубопроводів і конструкцій : лабораторний практикум / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 73 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Ремонт трубопроводів і конструкцій". Практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам освоїти методики та набути навиків з визначення дефектів та прогнозування подальшої експлуатації трубопроводу чи конструкції а також вивчення основних способів їх ремонту. Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 Прикладна механіка.

Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів


Панчук, М. В. Сем'яник І. М. Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів : лабораторний практикум / М. В. Сем'яник І. М. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 42 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Зварювання і монтаж технологіч-них трубопроводів". Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам освоїти процеси зварювання, вивчити будову зварювального обладнання та набути навиків з визначення технологічних параметрів режимів зварювання та налаштування, їх на зварювальному обладнанні.

Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій


Шлапак, Л. С. Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій : курсове проектування / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 78 с.

Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технологія спорудження та ремонт трубопроводів і конструкцій". Курсове проектування включає: мету і завдання, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсових проектів. Призначено для підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою "Зварювання та споріднені технології" . Може бути використано студентами всіх форм навчання та слухачами інституту післядипломної освіти.

Математичні методи наукових досліджень


Математичні методи наукових досліджень : практикум / А. П. Олійник, Б. С. Незамай, О. І. Белей, Я. В. Чумаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 с.

Практикум містить матеріали для проведення лекційних і практичних занять з дисципліни "Математичні метроди наукових досліджень". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Математичні методи наукових досліджень". Призначено для підготовки магістрів спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація Метрологія та вимірювальна техніка).

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved