Ви є тут

Глосарій

Комп'ютерні системи передачі даних


Шавранський, М. В. Комп'ютерні системи передачі даних : метод. вказівки до виконання практичних занять / М. В. Шавранський, Є. П. Майкович, Г. Г. Зварич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерні системи передачі даних". Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05020201 - "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Контрольні роботи з німецької мови


Сокол, Г. Р. Контрольні роботи з німецької мови : методичні вказівки / Г. Р. Сокол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 63 с.

Методичні вказівки "Контрольні роботи з німецької мови" призначені для студентів всіх спеціальностей закладів вищої освіти, які вивчають німецьку мову як іноземну, чи другу іноземну. Мета методичних вказівок - систематизувати лексичний та граматичний матеріал та навчити студентів активно використовувати базову лексику в усному мовленні та письмовому висловлюванні.

Контроль проникаючими випромінюваннями


Боднар, Р. Т. Контроль проникаючими випромінюваннями : методичні вказівки для виконання курсових проектів / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 74 с.

Методичні вказівки, складені згідно з програмою курсу "Контроль проникаючими випромінюваннями і речовинами" для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Призначено для самостійної роботи при виконанні курсових проектів з вказаної дисципліни студентів стаціонарної і заочної форм навчання.

Кваліфікаційна магістерська робота


Хомин, В. Р. Кваліфікаційна магістерська робота : методичні рекомендації / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні рекомендації до виконання, оформлення і захисту кваліфікаційної магістерської роботи складені відповідно до навчального плану підготовки магістрів спеціальності 103 - Науки про Землю освітньої програми "Інженерна геологія та гідрогеологія" усіх форм навчання.

Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих


Касіянчук, Д. В. Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих : методичні вказівки / Д. В. Касіянчук, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Методичні вказівки призначені для організації лабораторних робіт студентів з дисципліни "Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих". Призначений для підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 103 - "Науки про Землю".

Комп'ютерне моделювання


Кропивницька, В. Б. Комп'ютерне моделювання : методичні вказівки до сам. роботи студ. / В. Б. Кропивницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні контрольної роботи з дисципліни "Комп'ютерне моделювання" містять основні засади та рекомендації щодо виконання контрольної роботи студентами спеціальності "Комп'ютерна інженерія". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерне моделювання". Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної та дистанційної форм навчання.

Конструювання бурового і нафтогазопромислового


Костриба, І. В. Конструювання бурового і нафтогазопромислового : курсове проектування / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни "Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання" розроблені у відповідності з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 185 "Нафтогазова інженерія та технології" ОПП "Обладнання нафтових і газових промислів". Може бути використаний студентами денної та заочно-дистанційної форм навчання.

Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання


Костриба, І. В. Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання : практикум / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 78 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання та приладів ". Розроблений у відповідності з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 185 "Нафтогазова інженерія та технології" ОПП "Обладнання нафтових і газових промислів". Може бути використаний студентами денної та заочно-дистанційної форм навчання.

Концепції управління


Кузьмин, В. М. Концепції управління : конспект лекцій / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 211 с.

Конспект лекцій містить концептуальні основи менеджменту організацій з виокремленням окремих питань процесного, системного та ситуаційного підходу в управлінні організаціями. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Економіка", а також рекомендується студентам, аспірантам, спеціалістам і менеджерам для яких актуальні питання управління організаціями.

Комп'ютерна обробка екологічної інформації


Качала, Т. Б. Комп'ютерна обробка екологічної інформації : конспект лекцій / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни "Комп'ютерна обробка екологічної інформації" для студентів спеціальностей "101-Екологія", "183-технології захисту навколишнього середовища". Охоплює розділи, що характеризують обробку екологічних даних за допомогою програмного забезпечення. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форми навчання.

Основи електропостачання підприємств


Михайлів, М. І. Основи електропостачання підприємств : практикум / М. І. Михайлів, П. О. Курляк, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 84 с.

Практикум з дисципліни "Основи електропостачання підприємств" розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни згідно з навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. В практикумі викладені методи розв'язання задач електропостачання підприємств у різних виробничих ситуаціях, а також на стадії проектування системи електропостачання. Для кожного заняття сформовано тему, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу та подано методичні рекомендації щодо

Основи електропостачання підприємств


Михайлів, М. І. Основи електропостачання підприємств : лабораторний практикум / М. І. Михайлів, П. О. Курляк, О. І. Кіянюк. - 3-те вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 92 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи електропостачання підприємств" розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни згідно з навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу та надбання інженерних навиків в кожній роботі сформовано завдання, коротко викладено основні теоретичні відомості з розділів курсу та подано методичні рекомендації щодо підготовки та виконання роботи.

Зварювальні джерела живлення


Гладь, І. В. Зварювальні джерела живлення : конспект лекцій / І. В. Гладь, І. Д. Галущак, О. І. Кіянюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 119 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни "Зварювальні джерела живлення". У конспекті лекцій узагальнено та систематизовано основні положення технічних і технологічних розробок джерел живлення для електродугового зварювання, що сприяють кращому розумінню принципу їх дії, будову і вимоги, що ставляться до джерел живлення зварювальної дуги. Описані джерела живлення змінного струму, випрямлячі, зварювальні генератори та інвертори.

Технічне обслуговування газових мереж та ГРП


Тараєвський, О. С. Технічне обслуговування газових мереж та ГРП : методичні вказівки для курсового проектування / О. С. Тараєвський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 37 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки магістра за освітньо-професійною програмою "Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ" за спеціальністю 185 -"Нафтогазова інженерія та технології". Методичні вказівки включають мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовою роботою, тематику курсових робіт, вимоги до структури і змісту курсового проекту. Наведено вимоги щодо оформлення курсового проекту відповідно до положень чинних нормативних документів.

Оптимізація режимів електропостачальних систем


Романюк, Ю. Ф. Оптимізація режимів електропостачальних систем : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / Ю. Ф. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 36 с.

Методичні вказівки розроблено згідно з навчальним планом підготовки студентів очної, заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни "Оптимізація режимів електропостачальних систем". У методичних вказівках подані програмні питання, настанови для вивчення теоретичного матеріалу та запитання для рейтингового контролю знань студентів. Наведені приклади розрахунку та оптимізації режимів розподільчих електричних мереж та завдання для самостійної підготовки, а також зміст практичних занять. Вказано перелік рекомендованих джерел. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

Організація пасажирських автомобільних перевезень


Організація пасажирських автомобільних перевезень : конспект лекцій / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак, Л. І. Криштопа, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 260 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень" . Призначений для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень. Конспект лекцій рекомендований для студентів очної га заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" другого (магістерського) рівня.

Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ


Федорів, В. В. Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ : конспект лекцій / В. В. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 73 с.

У конспекті лекцій розглянуто методики інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин при контролі за розробкою нафтогазових свердловин. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ" для студентів магістрів спеціальності 103 - "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ


Федорів, В. В. Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ : курсова робота / В. В. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану. Дані методичні вказівки містять короткий виклад мети виконання курсової роботи, теоретичне обґрунтування питань, які необхідно розглянути в роботі, а також методику написання та вимоги до оформлення роботи. Призначено для магістрів спеціальності 103 - "Науки про Землю", спеціалізації "Геофізика".

Електричні станції і підстанції систем електропостачання


Федорів, М. Й. Електричні станції і підстанції систем електропостачання : методичні вказівки до курсового проекту / М. Й. Федорів, У. М. Николин, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 105 с.

Методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Електрична частина станцій та підстанцій", призначені для допомоги студентам спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" у вирішенні питань вибору економічно доцільних електричних схем, розрахунку основних параметрів та вибору електричних апаратів. Методичні вказівки складені у відповідності з новим навчальним планом і програмою курсу "Електричні станції і підстанції систем електропостачання". Призначені для підготовки бакалаврів з спеціальності 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Можуть бути використані студентами заочної та дистанційної форм навчання.

Управління персоналом


Зелінська, Г. О. Управління персоналом : конспект лекцій до вивч. дисц. для бакалаврів усіх форм навчання спец. "Економіка", "Облік та оподаткування", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / Г. О. Зелінська, Т. В. Семенютіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 187 с.

Конспект лекцій охоплює 9 тем з курсу "Управління персоналом", розроблений відповідно до робочої програми однойменної навчальної дисципліни, включає програму курсу, план лекцій та ключові слова, перелік питань для самоконтролю. Запропонований конспект лекцій призначений для студентів-бакалаврів спеціальностей "Економіка", "Облік та оподаткування", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved