Ви є тут

Глосарій

Измерители индукции переменных магнитных полей.


Гринберг, И. П. Измерители индукции переменных магнитных полей. / И. П. Гринберг, Е. А. Шуляковский. - К. : Техніка, 1982. - 168 с.

В книге рассмотрены основные методы и приборы, предназначенные для измерения магнитной ИНДУКЦИИ переменных полей, дан их сравни-тельный анализ. Впервые обоснована целесообразность использования гальваномагннторекомбннационных (ГМР) элементов в магнитоизмерительной технике, предложены методы построения простых и надежных измерительных устройств на основе этих элементов. Особое внимание уделено вопросам создания серийно-пригодных схем тесламетров переменных полей, описанию схем серийных приборов на основе ГМР-элементов, а также разработке средств метрологического обеспечения промышленного выпуска таких приборов.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці


Малярчук, О. М. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці : методичні вказівки / О. М. Малярчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 62 с.

Методичні вказівки укладено на основі робочої програми з навчальної дисципліни "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці". У ньому розглянуто та проаналізовано сучасні способи і засоби використання комп'ютерних технологій в освіті та науці, що дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи як студента, так і викладача. Особливу увагу приділено розгляду систем управління навчанням, складанню тестових завдань, надійності та оптимізації комп'ютерного тестування знань. Призначено для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини


Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини : лабораторний практикум / М. М. Слепко, І. В. Воєвідко, Л. Р. Юрич, А. І. Різничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу "Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини". Призначені для підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Буріння нафтових і газових свердловин" зі спеціальності 184 "Гірництво"

Стилістика ОІМ


Савчин, Н. Б. Стилістика ОІМ : конспект лекцій / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 78 с.

Конспект лекцій розроблений на основі робочої програми курсу "Стилістика ОІМ" та навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Англійська філологія та переклад" на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Зіставна лексикологія


Савчин, Н. Б. Зіставна лексикологія : конспект лекцій / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 120 с.

Конспект лекцій розроблений на основі робочої програми курсу "Зіставна лексикологія" та навчального плану підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Англійська філологія та переклад" на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Теорія автоматиного керування


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматиного керування : методичні вказівки для виконання курсової роботи / Г. Н. Семенцов, Л. І. Фешанич, Г. Г. Зварич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Призначено для використання студентами у процесі виконання курсової роботи з дисципліни "Теорія автоматичного керування" для бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (ОПП - 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".).

Моделювання та аналіз конструкцій машин


Борущак, Л. О. Моделювання та аналіз конструкцій машин : методичні вказівки для сам. та інд. роботи / Л. О. Борущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 9 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів , розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 131 "Прикладна механіка". Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання.

Основи аналізу напружено-деформованого стану


Борущак, Л. О. Основи аналізу напружено-деформованого стану : лабораторний практикум / Л. О. Борущак, Я. Б. Сторож, В. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 37 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Основи аналізу напружено-деформованого стану". Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам ознайомитись з можливостями програми ANSYS у дослідженні деталей машин та елементів машинобудівних конструкцій, які знаходяться у напружено-деформованому стані. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131-"Прикладна механіка" . Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Економіка природокористування


Тараєвська, Л. С. Економіка природокористування : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Екологія", "Технологія захисту" / Л. С. Тараєвська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 65 с.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Економіка природокористування". Містить основні теоретичні положення, практичні матеріали, запитання для самоконтролю та аналізу отриманих знань, перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни. Призначений для підготовки фахівців бакалаврського рівня, які навчаються за спеціальністю "Екологія"

Управління земельними ресурсами


Приходько, М. М. Управління земельними ресурсами : методичні вказівки для виконання курсової роботи / М. М. Приходько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Управління земельними ресурсами". Можуть використовуватися студентами денної та заочної (дистанційної) форм навчання. Висвітлено основні аспекти організації виконання курсової роботи. Запропонована тематика, розроблені структура й зміст типової курсової роботи. Наведені методичні поради з розроблення окремих розділів курсової роботи та вимоги до її оформлення. Призначено для підготовки фахівців другого/магістерського рівня освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" (ОПП "Землеустрій та кадастр").

Кваліфікаційна магістерська робота


Хомин, В. Р. Кваліфікаційна магістерська робота : методичні рекомендації / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні рекомендації до виконання, оформлення і захисту кваліфікаційної магістерської роботи складені відповідно до навчального плану підготовки магістрів спеціальності 103 - Науки про Землю освітньої програми "Інженерна геологія та гідрогеологія" усіх форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved