Ви є тут

Глосарій

Измерители индукции переменных магнитных полей.


Гринберг, И. П. Измерители индукции переменных магнитных полей. / И. П. Гринберг, Е. А. Шуляковский. - К. : Техніка, 1982. - 168 с.

В книге рассмотрены основные методы и приборы, предназначенные для измерения магнитной ИНДУКЦИИ переменных полей, дан их сравни-тельный анализ. Впервые обоснована целесообразность использования гальваномагннторекомбннационных (ГМР) элементов в магнитоизмерительной технике, предложены методы построения простых и надежных измерительных устройств на основе этих элементов. Особое внимание уделено вопросам создания серийно-пригодных схем тесламетров переменных полей, описанию схем серийных приборов на основе ГМР-элементов, а также разработке средств метрологического обеспечения промышленного выпуска таких приборов.

Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих


Касіянчук, Д. В. Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих : методичні вказівки / Д. В. Касіянчук, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Методичні вказівки призначені для організації лабораторних робіт студентів з дисципліни "Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих". Призначений для підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 103 - "Науки про Землю".

Основи геофізики


Штогрин, М. В. Основи геофізики : лабораторний практикум / М. В. Штогрин, Б. Б. Габльовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 224 с.

Лабораторний практикум з курсу "Основи геофізики" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" містить загальні відомості, в яких дається коротка характеристика геофізичних методів, вимірювальної апаратури та робота з нею. У практикумі описані методика і техніка проведення лабораторних робіт та польових спостережень, способи обробки даних вимірювань.

Сейсморозвідка


Розловська, С. Є. Сейсморозвідка : лабораторний практикум. Ч. 1 / С. Є. Розловська, М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 82 с.

Лабораторний практикум призначений для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" стаціонарної і заочної форми навчання. В ньому містяться лабораторні роботи по вивченню розповсюдження сейсмічних хвиль, розрахунку та побудові ізохрон та годографів різних типів хвиль для різних геологічних моделей, визначення параметрів системи спостереження багатократного перекриття з представленням її на розгорнутому профілі, також роботи по вивченню будови та принципу роботи сейсмоприймача, сейсмічного каналу, цифрових сейсморозвідувальних станції. Результати рішення багатьох задач з даного практикуму будуть використані студентами при написанні курсового проекту та магістерських робіт.

Управління конкурентоспроможністю


Станьковська, І. М. Управління конкурентоспроможністю : навч. посіб. / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 230 с.

Навчальний посібник призначений для допомоги студентам у вивченні дисципліни "Управління конкурентоспроможністю". Містить короткий огляд теорії, запитання та тестові завдання для самоконтролю знань студента, що дозволяє отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управління конкурентоспроможністю, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень. Навчальний посібник орієнтований на майбутніх фахівців першого (бакалаврського рівня), які навчаються за економічними та управлінськими спеціальностями.

Аналітична хімія


Побережний, Л. Я. Полутренко М. С. Аналітична хімія : лабораторний практикум / Л. Я. Полутренко М. С. Побережний, Г. М. Грицуляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 72 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до програми з дисципліни аналітична хімія для студентів спеціальності 101 "Екологія". До кожної лабораторної роботи подаються короткі теоретичні відомості, хід роботи та контрольні питання.

Трубопровідні будівельні матеріали


Мартинюк, Р. Т. Трубопровідні будівельні матеріали : методичні вказівки для сам. та індивідуальної роботи / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Трубопровідні будівельні матеріали". Вказівки містять мету і завдання самостійної та індивідуальної роботи, організацію самостійної та індивідуальної роботи, зміст самостійної та індивідуальної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до індивідуальної роботи. Звернуто увагу на звітність про самостійну та індивідуальну роботу.

Політологія


Білоус, Л. В. Політологія : навч. посіб. / Л. В. Білоус, Т. П. Федорчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 350 с.

Навчальний посібник містить лекції з курсу політології, які охоплюють актуальні проблеми науки про політику і відповідають навчальній програмі цього курсу для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Посібник призначений як для викладачів, які проводять заняття, так і студентів, які вивчають дисципліну.

Проектування та експлуатація газових мереж


Середюк, М. Д. Проектування та експлуатація газових мереж : методичні вказівки для курсового проектування / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 63 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки магістра за освітньо-професійною програмою "Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ" за спеціальністю 185 -"Нафтогазова інженерія та технології".

Ділове адміністрування: Управління якістю


Станьковська, І. М. Ділове адміністрування: Управління якістю : практикум / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 74 с.

Практикум містить основні вимоги щодо вивчення практичного матеріалу з дисципліни "Ділове адміністрування: Управління якістю", базові навчальні елементи роботи, а практичні завдання дозволяють отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управління якістю, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень.

Менеджмент


Запухляк, І. Б. Менеджмент : методичні вказівки для викон. курс. робіт для слухачів ІПО спец. 073 "Менеджмент" / І. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 29 с.

Методичні вказівки містять перелік рекомендованих тем курсових робіт для закріплення теоретичних знань, які отримують студенти при вивченні дисципліни, а також практичних навиків з реалізації основних функцій управління на підприємстві. Представлено структуру і послідовність виконання курсової роботи і коротку характеристику змісту розділів і підрозділів. Методичні вказівки містять також вимоги щодо оформлення результатів курсової роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved