Ви є тут

Інженерні вишукування

Кравець, О. Я. Інженерні вишукування : метод. вказ. для самостійної роботи / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій». Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved