Ви є тут

Біологія

Біологія


Глібовицька, Н. І. Біологія : лаборатор. практикум для студ. напряму підготовки 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 31 с.

У лабораторному практикумі розглянуто основні методи фіто- індикації екологічного стану навколишнього середовища, якісні реакції на виявлення органічних речовин та правила експлуатації мікроскопа. Описані основні схеми надходження забруднювачів у рослини та особливості прояву пошкоджень на різних рівнях організації біологічних систем – від молекулярного до популяційно-видового. Розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану для студентів спеціальності 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» ступеня вищої освіти – бакалавр. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Біологія


Глібовицька, Н. І. Біологія : практикум для студ. напряму підготовки 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Н. І. Глібовицька, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 51 с.

У практикумі розглянуто основні закономірності будови та функціонування живих систем, особливості розвитку організмів та взаємозв’язку процесів життєдіяльності з умовами навколишнього середовища, розроблено завдання з молекулярної та загальної біології.

Біологія


Глібовицька, Н. І. Біологія : метод. вказівки для курсової роботи / Н. І. Глібовицька, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 20 с.

Методичні вказівки до курсової роботи розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Біологія». Містять вимоги до структури, змісту та оформлення курсової роботи. Призначено для самостійної роботи студентів фаху 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Біологія


Глібовицька, Н. І. Біологія : практикум для студ. напряму підготовки 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Н. І. Глібовицька, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 51 с.

У практикумі розглянуто основні закономірності будови та функціонування живих систем, особливості розвитку організмів та взаємозв’язку процесів життєдіяльності з умовами навколишнього середовища, розроблено завдання з молекулярної та загальної біології. Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом для студентів напряму підготовки 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Біологія


Глібовицька, Н. І. Біологія : лаборатор. практикум / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

У лабораторному практикумі розглянуто основні методи фітоіндикації екологічного стану навколишнього середовища, якісні реакції на виявлення органічних речовин та правила експлуатації мікроскопа. Описані основні схеми надходження забруднювачів у рослини та особливості прояву пошкоджень на різних рівнях організації біологічних систем – від молекулярного до популяційно-видового. Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом для студентів напряму підготовки 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Загальна екологія (та неоекологія)


Зоріна, Н. О. Загальна екологія (та неоекологія) : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 124 с.

Лекції містять основний інформаційний матеріал з загальної екології (та неоекології), характеризуються закономірності взаємостосунків живих організмів з навколишнім середовищем (загальна екологія), а у сучасному розумінні – це комплексна інтегральна наука, яка досліджує навколишнє середовище, його впливи на суспільство та зворотню реакцію природи на діяльність людства (неоекологія). Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів денної та дистанційної форм навчання напряму підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved