Ви є тут

Переддипломна практика

Янишин, О. К. Переддипломна практика : методичні вказівки / О. К. Янишин, Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми переддипломної практики і навчального плану освітньо-професійної програми підготовки на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія". Містять мету і завдання виробничої педагогічної практики, зміст і організацію навчально-виховної роботи студентів під час її проходження, вимоги щодо структури, змісту й оформлення документації.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved