Ви є тут

Видавничі інформаційні системи

Лаба, О. В. Видавничі інформаційні системи : конспект лекцій / О. В. Лаба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 80 с.

Конспект лекцій з курсу "Видавничі інформаційні системи" містить тематику лекцій, включає основні тези та питання, що розглядаються під час проведення лекційних занять. Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна й архівна справа" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved