Ви є тут

Соціальна економіка

Гавадзин, Н. О. Соціальна економіка / Н. О. Гавадзин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 47 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, короткі теоретичні відомості та питання для самоконтролю та перевірки знань до кожної теми, що виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях, з дисципліни "Соціальна економіка". Також, подано рекомендований перелік тем доповідей для поглибленого вивчення дисципліни та перелік залікових питань. Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 051 - "Економіка"

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved