Ви є тут

Обладнання нафтогазової галузі та його умови експлуатації

Шуляр, Б. Р. Обладнання нафтогазової галузі та його умови експлуатації : методичні вказівки для самостійної роботи / Б. Р. Шуляр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 21 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved