Ви є тут

Глосарій

(2) - A (4) - B (2) - C (7) - D (1) - E (16) - F (3) - G (9) - H (5) - I (3) - J (1) - L (3) - M (5) - O (4) - P (7) - S (3) - T (9) - W (2) - І (284) - А (221) - Б (108) - В (197) - Г (276) - Д (106) - Е (328) - Ж (1) - З (178) - И (1) - К (241) - Л (73) - М (556) - Н (254) - О (750) - П (484) - Р (140) - С (353) - Т (465)

Педагогіка та психологія вищої школи

Зоріна, Н. О. Педагогіка та психологія вищої школи : практикум / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 30 с.

Практичні заняття розроблені відповідно до робочої програми та навчального плану дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи», містять методичні вказівки для проведення і виконання практичних робіт. Призначено для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801-магістр

Педагогіка та психологія вищої школи

Зоріна, Н. О. Педагогіка та психологія вищої школи : метод. рекомендації / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 21 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної, індивідуальної та контрольної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801-магістр.

Педагогіка та психологія вищої школи

Зоріна, Н. О. Педагогіка та психологія вищої школи : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 79 с.

Конспект лекцій розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801-магістр

Методика викладання у вищій школі

Зоріна, Н. О. Методика викладання у вищій школі : метод. рекомендації / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 30 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної, індивідуальної та контрольної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801-магістр

Методика викладання у вищій школі

Зоріна, Н. О. Методика викладання у вищій школі : практикум / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 36 с.

Практичні заняття розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801-магістр

Методика викладання у вищій школі

Зоріна, Н. О. Методика викладання у вищій школі : конспект лекцій / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Конспект лекцій розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801-магістр

Основи технічної творчості


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості : метод. вказівки / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора, І. Г. Барило. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 36 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни складено відповідно до робочої програми курсу "Основи технічної творчості і науково-дослідної роботи студентів" та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 6.05.03.04 – Нафтогазова справа спеціальності "Обладнання нафтових і газових промислів". Методичні вказівки містять рекомендовані до вивчення теми, їх зміст, перелік умінь, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни, а також контрольні роботи, перелік питань для контролю та атестації знань з дисципліни і перелік рекомендованих до опрацювання літературних джерел.

Основи технічної творчості


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості : лаб. практикум. Ч.3. / Л. І. Романишин, Ю. І. Парайко, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 97 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Основи технічної творчості і науково-дослідна робота студентів". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів з базовою вищою освітою за напрямком 0902 - Інженерна механіка, спеціальності "Обладнання нафтових і газових промислів". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання для виконання лабораторних робіт, у курсовому і дипломному проектуванні та самостійній роботі.

Основи наукових досліджень


Основи наукових досліджень : навчально-методичний комплекс / Дербіньова Л.В., укл. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 8 с.

“Основи наукових досліджень” – розкрити сутність, роль, функції науки й наукових досліджень у суспільному житті, їх взаємозв’язок із практикою. Чільне місце посідає розгляд методології і методів наукових досліджень, їх застосування в економічних науках. Актуальними є практичні рекомендації щодо логіки наукових досліджень, змісту наукової діяльності й самостійної роботи з навчальною, науковою, методичною літературою, підготовки курсових робіт.

Основи технічної творчості


Романишин, Л. І. Основи технічної творчості : конспект лекцій / Л. І. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 175 с.

Розглянуті актуальні питання активізації технічної творчості, викладені найбільш поширені прийоми і методи переборювання психологічної інерції та подолання технічних і фізичних суперечностей при вирішенні винахідницьких задач. Дані основні поняття, єдині для різних евристичних методів інженерної творчості (функція технічного об’єкта, функціональна структура, фізичний принцип дії, технічне рішення, критерії розвитку технічних систем та інші).

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved