Ви є тут

Глосарій

Комп'ютерні системи передачі даних


Шавранський, М. В. Комп'ютерні системи передачі даних : метод. вказівки до виконання практичних занять / М. В. Шавранський, Є. П. Майкович, Г. Г. Зварич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерні системи передачі даних". Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05020201 - "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Контрольні роботи з німецької мови


Сокол, Г. Р. Контрольні роботи з німецької мови : методичні вказівки / Г. Р. Сокол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 63 с.

Методичні вказівки "Контрольні роботи з німецької мови" призначені для студентів всіх спеціальностей закладів вищої освіти, які вивчають німецьку мову як іноземну, чи другу іноземну. Мета методичних вказівок - систематизувати лексичний та граматичний матеріал та навчити студентів активно використовувати базову лексику в усному мовленні та письмовому висловлюванні.

Контроль проникаючими випромінюваннями


Боднар, Р. Т. Контроль проникаючими випромінюваннями : методичні вказівки для виконання курсових проектів / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 74 с.

Методичні вказівки, складені згідно з програмою курсу "Контроль проникаючими випромінюваннями і речовинами" для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Призначено для самостійної роботи при виконанні курсових проектів з вказаної дисципліни студентів стаціонарної і заочної форм навчання.

Кваліфікаційна магістерська робота


Хомин, В. Р. Кваліфікаційна магістерська робота : методичні рекомендації / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні рекомендації до виконання, оформлення і захисту кваліфікаційної магістерської роботи складені відповідно до навчального плану підготовки магістрів спеціальності 103 - Науки про Землю освітньої програми "Інженерна геологія та гідрогеологія" усіх форм навчання.

Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих


Касіянчук, Д. В. Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих : методичні вказівки / Д. В. Касіянчук, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Методичні вказівки призначені для організації лабораторних робіт студентів з дисципліни "Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих". Призначений для підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 103 - "Науки про Землю".

Комп'ютерне моделювання


Кропивницька, В. Б. Комп'ютерне моделювання : методичні вказівки до сам. роботи студ. / В. Б. Кропивницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні контрольної роботи з дисципліни "Комп'ютерне моделювання" містять основні засади та рекомендації щодо виконання контрольної роботи студентами спеціальності "Комп'ютерна інженерія". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерне моделювання". Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної та дистанційної форм навчання.

Конструювання бурового і нафтогазопромислового


Костриба, І. В. Конструювання бурового і нафтогазопромислового : курсове проектування / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни "Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання" розроблені у відповідності з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 185 "Нафтогазова інженерія та технології" ОПП "Обладнання нафтових і газових промислів". Може бути використаний студентами денної та заочно-дистанційної форм навчання.

Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання


Костриба, І. В. Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання : практикум / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 78 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання та приладів ". Розроблений у відповідності з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 185 "Нафтогазова інженерія та технології" ОПП "Обладнання нафтових і газових промислів". Може бути використаний студентами денної та заочно-дистанційної форм навчання.

Концепції управління


Кузьмин, В. М. Концепції управління : конспект лекцій / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 211 с.

Конспект лекцій містить концептуальні основи менеджменту організацій з виокремленням окремих питань процесного, системного та ситуаційного підходу в управлінні організаціями. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Економіка", а також рекомендується студентам, аспірантам, спеціалістам і менеджерам для яких актуальні питання управління організаціями.

Комп'ютерна обробка екологічної інформації


Качала, Т. Б. Комп'ютерна обробка екологічної інформації : конспект лекцій / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни "Комп'ютерна обробка екологічної інформації" для студентів спеціальностей "101-Екологія", "183-технології захисту навколишнього середовища". Охоплює розділи, що характеризують обробку екологічних даних за допомогою програмного забезпечення. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форми навчання.

Расчеты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов


Кузнецов, А. А. Расчеты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов : справ. пособие / А. А. Кузнецов, Е. Н. Судаков. - М. : Химия, 1983. - 223 с.

В справочном пособии даны расчеты основных процессов и аппаратов технологических установок газо- и нефтеперерабатывающих заводов по очистке, осушке и разделению углеводородных газов (нефтяных и природных). Приведенные примеры и справочный аппарат соответствуют требованиям проектных и поверочных расчетов процессов и аппаратов.

Краткий автомобильный справочник


Краткий автомобильный справочник / Кузнецов Б. А., Ваганова Т. Н., ред. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1983. - 224 с.

В справочнике приведены технические характеристики подвижного составк, данные по топливной аппаратуре, электрооборудованию, шинам, эксплуатационным материалам, нормативы технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) подвижного состава, классификация подвижного состава и перечень основных руководящих материалов по автомобильному транспорту. Десятое издание дополне¬но техническими характеристиками новых моделей подвижного состава, новыми нормативами по шинам, топливам, смазочным материалам, ТО и ТР подвижного сос¬тава. Девятое издание вышло в 1982 г.

Капитальный ремонт магистральных трубопроводов


Капитальный ремонт магистральных трубопроводов / В. Л. Березин, К. Е. Ращепкин, Л. Г. Телегин [и др.]. - М. : Недра, 1978. - 364 с.

В книге изложен материал по ремонту магистральных трубопроводов для нефти, нефтепродуктов и газа, обобщающий опыт эксплуатации трубопроводов и базирующийся на основах науки о надежности, долговечности, теории износа и коррозии. Показаны организационно-техническая подготовка отдельных видов ремонтных работ, организация и производство капитального ремонта трубопровода в целом. Уделено внимание механизации и технике безопасности при производстве ремонтных работ.

Измерители индукции переменных магнитных полей.


Гринберг, И. П. Измерители индукции переменных магнитных полей. / И. П. Гринберг, Е. А. Шуляковский. - К. : Техніка, 1982. - 168 с.

В книге рассмотрены основные методы и приборы, предназначенные для измерения магнитной ИНДУКЦИИ переменных полей, дан их сравни-тельный анализ. Впервые обоснована целесообразность использования гальваномагннторекомбннационных (ГМР) элементов в магнитоизмерительной технике, предложены методы построения простых и надежных измерительных устройств на основе этих элементов. Особое внимание уделено вопросам создания серийно-пригодных схем тесламетров переменных полей, описанию схем серийных приборов на основе ГМР-элементов, а также разработке средств метрологического обеспечения промышленного выпуска таких приборов.

Механика от античности до наших дней


Григорьян, А. Т. Механика от античности до наших дней. / А. Т. Григорьян. - 2-е вид., перероб. и доп. - М. : Наука, 1974. - 479 с.

Современные буровые трехпоршневые насосы


Горонович, Л. Н. Современные буровые трехпоршневые насосы. : обзор. информ. / Л. Н. Горонович, И. Д. Ливак. - М., 1979. - 51 с.

Неразрушающий контроль


Гораздовский, Т. Я. Неразрушающий контроль / Т. Я. Гораздовский. - М. : Знание, 1977. - 64 с.

В брошюре рассказывается о методах и аппаратуре неразрушающего контроля качества материалов, деталей, изделий и о перспективах замены разрушающих испытаний на неразрушающие, в первую очередь в металлургии, машиностроении, приборостроении подчеркивается, что эти методы технологичны легко поддаются автоматизации. Брошюра рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся проблемами техники

Монтажно-строительные машины и механизмы для сооружения магистральных газонефтепроводов.


Гальперин, А. И. Монтажно-строительные машины и механизмы для сооружения магистральных газонефтепроводов. : учебник / А. И. Гальперин. - М. : Недра, 1964. - 356 с.

В книге излагаются назначение и область применения, рабочие процессы, основные кинематические схемы, конструктивные особенности и расчеты типовых узлов специальных машин для земляных работ, для перевозки труб и битумной мастики, кранов и трубоукладчиков, трубоочистных и трубоизоляционных машин, машин для гнутья труб и оборудования для продувки и испытания трубопроводов.

Газовое оборудование, приборы и арматура


Газовое оборудование, приборы и арматура : справ. пособие / Рябцев Н. И., ред. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1985. - 527 с.

Приведены сведения по газовой арматуре различного назначения, газовым приборам и оборудованию, применяемому на промыслах, магистральных и распределительных газопроводах и их сооружениях, а также предназначенному для транспорта, хранения и распределения сжиженных углеводородных газов, газогорелочных устройств различного назначения, средств автоматизации водогрейных и паровых котельных агрегатов. Кроме того, рассмотрены газовые приборы для коммунально-бытовых целей. В третье издание (2-е изд. — 1972 г.) включены разделы по новому газовому оборудованию, в том числе и в северном исполнении. Для инженерно-технических работников, занятых проектированием, строительством и эксплуатацией объектов газовых месторождений, транспорта, распределения газа и т. д. Она доступна и рабочим, обслуживающим эти объекты.

Загадка геотектоники


Гаврилов, В. П. Загадка геотектоники / В. П. Гаврилов ; Хаин В. Е., ред. - М. : Наука, 1988. - 190 с.

Геология — это наука изучает строение земных недр, загадоч-ного, до конца не познанного учеными наиболее интригующих загадок — механики развития Земли. Ведь наша планета на пртяжении всей человеческой жизни испытала сложные преобразования недр. Что явилось причиной этого? Ответ на этот вопрос можно найти в предлагаемой книге. Анализирует различные геотектонические гипотезы ивырабатывает собственный взгляд на формирование геологической коры Земли.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved