Ви є тут

Елементи і пристрої автоматики

Елементи і пристрої автоматики : лабораторний практикум / Л. М. Заміховський, А. Б. Романюк, А. О. Ольховський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 95 с.
Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін "Елементи і пристрої автоматики". Розроблено відповідно до робочої програми та згідно з навчальним планом підготовки фахівців спеціальності 151 - "Автомати-зація та комп'ютерно-інтегровані технології", освітньої програми "Комп'ютери-зовані системи управління та автоматика".
Може бути використано студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved