Ви є тут

Інформатика

Процюк, В. Р. Інформатика : методичні вказівки для виконання курс. роботи / В. Р. Процюк, Г. Я. Процюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 65 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Інформатика" студентами очної та заочної форм навчання. Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, що передбачена чинним навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 192-"Будівництво та цивільна інженерія". В методичних вказівках висвітлені питання організації виконання, правила оформлення, зміст та порядок захисту курсової роботи з дисципліни "Інформатика", вказані окремі теоретичні відомості, що необхідні для підготовки відповідних алгоритмів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved