Ви є тут

Інформатика

Михайлюк, І. Р. Інформатика : лабораторний практикум / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик, Г. І. Левицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 143 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Інформатика» для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051003 – «Приладобудування». Лабораторним практикумом можуть користуватись студенти денної та заочної форм навчання. Даний лабораторний практикум містить навчальні матеріали для виконання лабораторних та практичних робіт у текстовому редакторі Word, рішення задач мовою програмування VB та за допомогою математичного пакету MathCad.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved